Prinses Beatrixschool Renkum

Ieder kind doet ertoe, ieder kind is welkom en ieder kind wil zich ontwikkelen. In ons handelen wat we doen vanuit de Christelijke identiteit nemen we de vijf kernwaarden; veilig, betekenisvol, samenwerking, verantwoordelijk en trots telkens als uitgangspunt. Ze zijn herkenbaar, zichtbaar en voelbaar in onze school voor kinderen, ouders en leerkrachten. Onze keuzes en ons handelen toetsen we aan deze punten. Zo is iedereen betrokken en kunnen we een professionele leergemeenschap vormen waarin iedereen welkom is ongeacht achtergrond of godsdienst.

Wie zijn wij en waar staan wij voor?

Veilig

Ieder kind moet zich op onze school veilig voelen. Je veilig voelen is essentieel om tot ontwikkeling te komen. Veiligheid betekent voor ons dat leerlingen, ouders en leerkrachten zich gezien, gehoord en geaccepteerd voelen en dat ze ervaren dat ze erbij horen door wie ze zijn. De belangrijke basis is daarbij een positieve, veilige werksfeer waarin het maken van fouten als kans wordt gezien voor groei. We willen onze kinderen een veilige en gestructureerde leer- en leefomgeving bieden. Deze omgeving creëren we door regels en afspraken gezamenlijk te maken en consequent en gestructureerd te hanteren. Hierdoor ontstaat duidelijkheid, voorspelbaarheid en ruimte om binnen deze kaders te ontdekken wie je bent en waar de grenzen van jezelf en de ander liggen. Er is een klimaat waarin pesten niet wordt getolereerd, waar kinderen zich thuis voelen en waarin proactief wordt gewerkt aan sociale vaardigheden en emotionele ontwikkeling dmv Kanjertrainingen. Iedereen krijgt op deze manier de ruimte om zichzelf te kunnen zijn en ieder krijgt de ruimte die hij/zij nodig heeft om daarin te kunnen groeien.

Betekenisvol

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en staan vol verwondering in het leven. Wij prikkelen deze nieuwsgierigheid door een betekenisvolle context te scheppen en een betrokken en intrinsiek gemotiveerde houding te stimuleren. Wanneer kinderen betrokken en gemotiveerd zijn, zijn alle opbrengsten beter. Door goed naar de kinderen te kijken en de kinderen serieus te nemen in wat ze nodig hebben om zich breed te kunnen ontwikkelen, zullen ze zich gehoord en gezien voelen. Dit doen we door vooraf goed te bepalen welke stof, op welke manier aangeboden wordt. Hierdoor krijgt het aangeboden lesaanbod ook daadwerkelijk betekenis. Leerlingen gaan verbanden leggen, vanuit verschillende invalshoeken. Zo begrijpen ze beter wat ze leren, hoe ze dat kunnen toepassen en waarom dat belangrijk en zinvol is voor henzelf maar ook voor de wereld om hen heen.

Samenwerken

Samenwerken is een competentie waar je je hele leven wat aan hebt. Samenwerking is een belangrijke uitingsvorm van betrokkenheid bij elkaar, bij schoolzaken en de omgeving. Samenwerken bestaat uit verschillende vaardigheden. Goed kunnen luisteren naar elkaar, elkaar respecteren, de mening van anderen vragen, taken verdelen, elkaar helpen en hulp aannemen zijn voorbeelden van deze vaardigheden. Op de Prinses Beatrixschool leren wij van en met elkaar. Door samen te werken kun je een doel bereiken en elkaar versterken. Zo leren leerlingen mét en van elkaar. Ook binnen het team wisselt men kennis en vaardigheden uit om het onderwijs verder te ontwikkelen. Een voorwaarde voor de ontwikkeling van het kind is een goede samenwerking tussen school en ouders/verzorgers. Samen met hen én het kind bepalen wij op welke manier het kind het beste uit zichzelf kan halen passend binnen de mogelijkheden van onze school. Onderwijs is immers teamwerk.

Verantwoordelijk

Als school zijn we verantwoordelijk voor de kinderen die aan ons worden toevertrouwd. We willen de kinderen optimale kansen geven om zich breed te ontwikkelen in een wereld die snel verandert doordat deze constant in ontwikkeling is. Om te weten hoe jij je in de maatschappij van nu staande moet houden is het heel belangrijk dat je weet wie je bent en wat je wilt en dat je daar zorg voor kan en mag dragen. Het geven van verantwoordelijkheid aan leerlingen bij het leerproces en de omgeving zorgt voor motivatie, betrokkenheid en zelfkennis. Er is ruimte voor de eigen vragen van kinderen, maar tegelijkertijd een helpende hand van de leerkracht. Door een kind nauwkeurig te volgen met behulp van observaties en toetsen, houdt de leerkracht in de gaten hoe het met de leerling gaat en kunnen we ons handelen bijsturen en verantwoorden als school. Dit alles gaat in samenspraak met ouders.

Trots

Wij als Prinses Beatrixschool vinden het belangrijk dat onze kinderen, medewerkers en ouders trots zijn op de samenwerking, de sfeer, de visie en de aanpak binnen onze school, maar vooral op zichzelf. Dit bedoelen we in de positieve zin van het woord en in onze kijk op onszelf en de ander. Wij streven er elke dag weer naar dat kinderen het beste uit zichzelf halen, dat we trots zijn als team op het onderwijs dat we samen vormgeven en de samenwerking als school die we hebben met u als ouder/ verzorger of externe partner(s). We vinden het belangrijk om dit te benoemen en om aandacht te geven aan kwaliteiten. We doen er alles aan om de kinderen succeservaringen op te laten doen en te benoemen waar we trots op zijn.