Passend Onderwijs

Per 1 augustus 2014 bestaat in Nederland de Wet op Passend Onderwijs.

Dit nieuwe onderwijsstelsel is bedoeld om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en tegelijkertijd de kosten in de hand te houden , onder het motto:

“Het goede behouden en het streven naar het beste “

Dit betekent  dat het onderwijs in Nederland nog  meer gaat afstemmen op de onderwijsbehoeften van de leerlingen en de kinderen zolang mogelijk  in het  reguliere onderwijs blijven.

Samenwerkingsverband PassendWijs

Wij zijn, als Beatrixschool Renkum/Wolfheze  aangesloten bij het Samenwerkingsverband (S WV ) PassendWijs (www. swv-passendwijs.nl ) en vallen onder de Subregio Renkum. Er is sprake van een intensieve en doelmatige samenwerking tussen de scholen in de Gemeente Renkum.

Voor speciale hulp kunnen wij een beroep doen op dit SWV PassendWijs in de vorm van consultatie, aanvragen diagnostische-/psychologische onderzoeken, lichte en zware ondersteuning en arrangementen.

De rol van de ouder(s)/verzorger(s) zal bij het aanvragen van extra ondersteuning groter worden.

Wanneer een leerling in  het Multi disciplinair Overleg ( MDO) bestaand uit orthopedagoog, maatschappelijk werk, directie, leerkracht, Intern Begeleider en op afroep bijvoorbeeld de jeugdarts, logopedist  besproken wordt, zullen  ouder(s)/verzorger(s)  hiervoor worden uitgenodigd .

Samen wordt er gekeken naar wat het kind nodig heeft.

Een leerling blijft bij ons op school zolang wij op verantwoorde wijze onderwijs kunnen bieden. Hiervoor kan het wel/niet toewijzen van “arrangementen” vanuit ons SWV doorslaggevend zijn.

Indien we als school niet die zorg kunnen bieden, die het kind nodig heeft, zoeken we, samen met de ouder(s)/verzorger(s)  naar een school binnen ons SWV, die deze zorg wel kan bieden. Dit kan een andere reguliere school zijn of een school voor Speciaal ( Basis ) Onderwijs S(B)O.

Onderwijs aan begaafde leerlingen

Door de samenwerking op het gebied van begaafde leerlingen in de gemeente Renkum is er genoeg expertise op de scholen om deze leerlingen passend onderwijs te bieden. Bij ons op school betekent dit dat de leerlingen extra uitdaging krijgen door de inzet van o.a. het programma Acadin.  Ook in de klas wordt pluswerk ingezet en kunnen de kinderen een ander programma aangeboden krijgen. We proberen hier maatwerk te bieden.

Wanneer  de leerling vastloopt en de school handelingsverlegen is, kan voltijd HB onderwijs een oplossing bieden. Dit onderwijs wordt aangeboden op de Marlijn te Oosterbeek en kan bestaan door de samenwerking van alle scholen in de gemeente. Aanmelding gaat altijd via de school in samenwerking met de ouders en de schoolcontactpersoon.

Leerlingen die bij aanmelding extra ondersteuning vragen.

Ouder(s)/verzorger(s)  zijn verplicht (wet Passend Onderwijs) om hun kind schriftelijk bij de school van voorkeur aan te melden. Scholen zijn verplicht om ouders te vragen of ze hun kind al eerder aangemeld hebben bij een andere school.

Minimaal 10 weken voordat uw kind 4 jaar wordt moet het aanmeldformulier ingevuld en ondertekend worden. Daarnaast informeren de ouder(s)/verzorger(s) via een intake vragenlijst ons over de ontwikkeling van het kind. Ouders hebben informatieplicht!

Deze informatie, eventueel aangevuld met informatie van het consultatiebureau, een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal ,  is voor ons belangrijk  zodat we  met u kunnen bespreken hoe we gaan samenwerken, welke begeleiding het kind mogelijk extra nodig heeft  en of wij die als school kunnen bieden.

Op grond van alle informatie maken we een afweging: wel of niet plaatsen.

Mogelijk is hierbij aanvullend onderzoek noodzakelijk.

We nemen als school  een beslissing over de toelating binnen 6 weken; dit termijn kan eventueel verlengd worden met nog eens 4 weken.

Mocht het besluit na 10 weken nog niet duidelijk zijn, dan schrijven we  uw kind tijdelijk in.

Besluitvorming:

  1. Plaatsing is toch haalbaar zonder extra ondersteuning en we schrijven uw kind in.
  2. Plaatsing op onze school is haalbaar met extra ondersteuning .
  3. Plaatsing is niet haalbaar.

Bij alle genoemde mogelijkheden worden de ouder(s)/verzorger(s) betrokken.

Wanneer we als Prinses Beatrixschool Renkum de extra ondersteuning niet kunnen bieden, gaan we samen met u op zoek naar een passende onderwijsplek.

Dit kan een reguliere school zijn, een school voor speciaal basisonderwijs ( SBO ) of een school voor speciaal onderwijs (SO) zijn.

Belangrijk is dat er een goede balans gevonden wordt tussen de extra ondersteuning die uw kind nodig heeft, de wensen van u als ouder(s)/verzorger(s) en de mogelijkheden van onze school.

Wanneer u als ouder/verzorger het niet eens bent met de genomen beslissing, kunt u bezwaar aantekenen bij ons bestuur.

In het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) staat beschreven welke ondersteuning onze school kan bieden. ( zie link op www.swv-passendwijs.nl )

SOP Beatrixschool Renkum 2020-2021