De medezeggenschapsraad

Een goed werkklimaat komt het onderwijs aan onze kinderen ten goede, daarom is een medezeggenschapsraad van belang. De medezeggenschapsraad (MR) is bevoegd om voorstellen te doen, standpunten kenbaar te maken, advies te geven en instemming te verlenen. De MR spreekt namens ouders, leerlingen en teamleden.

De MR bestaat uit een oudergeleding (5 leden, OMR) en een leerkrachtgeleding (5 leden PMR), de directie heeft een adviserende stem. De verdere taken en bevoegdheden staan beschreven in het MR-reglement. Ook voor de MR zijn er verkiezingen.

Onze stichting heeft tevens een gezamenlijke medezeggenschapsraad (GMR). Hier bespreekt men school overstijgende zaken zoals personeelsbeleid, formatieplan en protocollen die voor alle medezeggenschapsraden van de afzonderlijke scholen van het bestuur belangrijk zijn. Ook de bevoegdheden van de GMR zijn vastgelegd in een reglement. Meedenken, vormgeven en uitvoeren is steeds meer een taak van ouders, team, directie en bestuur samen. Daarom stellen wij deze samenwerking bijzonder op prijs.

Voor locatie Renkum zitten namens de ouders in de MR:
Monique ten Böhmer, Marie-Noëlle Sival en Andrea van Steen 

Namens de leerkrachten zitten in de MR:
Arif Bovenkamp, Margriet Smit en Geja van Weelden