Notulen van de medezeggenschapsraad

Na iedere MR-vergadering worden notulen gemaakt. Deze zijn openbaar en kunnen worden opgevraagd bij de MR-leden.