De Schoolgids

Download hier de schoolgids van de Prinses Beatrixschool of lees hem hier onder.

Op school is een papieren versie van de schoolgids te krijgen.

 • A - Z
 • Z - A
 • [dkpdf-button]

De Prinses Beatrixschool in Renkum aan de Reijmerweg bestaat al ruim 65 jaar. In 1996 klopte de Mr. J.J.Hangelbroekschool uit Wolfheze aan met de vraag of de Prinses Beatrixschool uit Renkum wilde fuseren. Dit om de school in Wolfheze bestaansrecht te geven. Zo ontstond de huidige Prinses Beatrixschool met een locatie in Renkum en een locatie in Wolfheze.

De Prinses Beatrixschool in Renkum met ongeveer 200 leerlingen heeft een bijzonder gebouw met een prachtig gebrandschilderd raam aan de binnenzijde van de hal. De tekst in dit raam “Laat de kinderen tot mij komen” geeft het christelijke karakter van de school weer. Het laat echter ook het open karakter van de school zien: wij heten iedereen van harte welkom in onze school. De school bestaat uit 9 klaslokalen, een aula, speellokaal, computervide en verschillende nevenruimten. Ons team bestaat uit een gemêleerd gezelschap van jong tot oud, een intern begeleider, twee bouwcoördinatoren, een conciërge en de directeur Martine van Krevel. Wij dragen met elkaar zorg voor het reilen en zeilen van de school.

De Prinses Beatrixschool in Wolfheze is te vinden aan de Balijeweg, verscholen tussen huizen aan de ene en bos aan de andere kant. Het plein grenst aan dit bos en onze ongeveer 80 kinderen kunnen dan ook heerlijk tussen de bomen spelen. Het gebouw heeft een aula, 4 klaslokalen, een computervide en verschillende nevenruimtes.

De Prinses Beatrixschool is de enige basisschool in het dorp Wolfheze. Samen met KDV de Sterren vormen we een IKC. We vinden het belangrijk deel uit te maken van de leefgemeenschap in het dorp en werken samen met verschillende instanties uit het dorp. We nemen deze open houding ook aan met betrekking tot onze identiteit. In onze school zijn allerlei gezindten te vinden, we respecteren elkaar hierin.

We hebben een ervaren team, een intern begeleider, een bouwcoördinator en directeur Martine van Krevel. Door een hechte samenwerking zorgt het team voor goed onderwijs.
Sinds 1 augustus 2004 maakt de school deel uit van Stichting Trivium. Een stichting waarbinnen 14 protestants christelijke scholen uit de Betuwe, Wageningen, Renkum, Wolfheze en het Land van Maas en Waal samenwerken. De algemeen directeur/bestuurder Henk van Dorp stuurt het directieoverleg aan en zet samen met de directeuren het beleid uit. De scholen blijven autonoom en regelen schoolspecifieke zaken op schoolniveau. Het bestuur van de stichting opereert op afstand. Het bestuurscentrum is gevestigd in Zetten.

De basisscholen die behoren tot Trivium zijn divers van aard. We kennen de kleinere scholen in de dorpskernen, zoals de Gravin van Rechterenschool in Appeltern, de Meeuwenberg in Driel en de Terebint in Wamel. Daarnaast de basisscholen in Wageningen die wat betreft omvang (350 leerlingen, de Johan Friso) of wat betreft achtergrond van de leerlingen (30% allochtone afkomst, Ireneschool) sterk verschillen van de eerder genoemde scholen. Deze eigenheid van scholen willen we binnen Trivium-verband behouden. Bindend is de christelijke levensovertuiging, van waaruit we onderwijs geven.

In de bestuurs filosofie vormt de eigen ontwikkeling van de individuele school uitgangspunt van beleid. Zoveel mogelijk zijn bevoegdheden en (financiële) middelen neergelegd op schoolniveau (bij de directie). Samenwerkend op bovenschools niveau wordt als organisatie gezamenlijk beleid gemaakt, met als doel kwaliteit van onderwijs te waarborgen en efficiency-voordelen te behalen. Ook kunnen bovenschools risico’s in exploitatie en in instandhouding van scholen worden gespreid

Trivium is een dynamische onderwijsorganisatie, die volop in ontwikkeling is. Enkele kernpunten van beleid zijn:

 • personeel is “het kapitaal” van onze organisatie. We investeren nadrukkelijk in onderwijskwaliteit
 • opleiding en ontwikkeling van mensen vormen de essentie van ons personeelsbeleid
 • sterk management is voorwaarde voor een goede schoolontwikkeling
 • ontwikkeling van kwaliteitszorg binnen de scholen heeft hoge prioriteit in de komende jaren

In het Directieoverleg wordt het bovenschools beleid voorbereid en ontwikkeld. Besluitvorming vindt in principe plaats op basis van consensus.

Het bestuur van Trivium stuurt de organisatie op hoofdlijnen aan en is verantwoordelijk voor de vaststelling van het strategisch beleid van Trivium. Vanaf 1 januari 2012 is op bestuursniveau in het kader van Good Gouvernance een scheiding aangebracht tussen toezicht en bestuur.

Bestuurscentrum Trivium:

0488 – 420 612
Beatrixstraat 13, 6671 AC ZETTEN

E: info@trivium-onderwijs.nl
Postbus 16, 6670 AA ZETTEN

Voor meer informatie over Trivium: www.trivium-onderwijs.nl.

De Prinses Beatrixschool is een protestants christelijke school. In de dagelijkse praktijk uit zich dit in gebed, gesprek, Bijbelverhalen en liedjes. Echter het belangrijkste is de manier waarop we met elkaar omgaan. Respect, vertrouwen, waardering en samenwerken zijn belangrijke begrippen in onze school. De Bijbelverhalen geven aanknopingspunten om het gesprek aan te gaan over: hoe sta je in de maatschappij, normen, waarden en sociaal – emotionele aspecten van het leven. In een sfeer van samenwerking en wederzijds respect komen ook andere denkbeelden aan bod.

Bij ons op school geven we vorm aan adaptief onderwijs. Adaptief onderwijs is een manier van leerstof aanbieden, waarbij de leerkracht zoveel mogelijk rekening houdt met de mogelijkheden en leer- en ontwikkelingsbehoeften van de kinderen. Met het geven van adaptief onderwijs streven wij ernaar dat de leermogelijkheden die kinderen hebben zo effectief mogelijk worden benut en dat de belangstelling voor de wereld en de mensen om hen heen geprikkeld en gevoed wordt.

Om dit te bereiken maken we gebruik van:

 • effectieve /expliciete directe instructie
 • instructietafel
 • zelfstandig werken
 • coöperatieve werkvormen
 • interactief onderwijs
 • ict-middelen

Deze bestaat uit een dagelijkse terugblik, waarin de leerkracht voorkennis ophaalt of de werkwijze van de vorige les bespreekt. Het doel wordt gedeeld met de klas en in een rijke context geplaatst. Hierna volgt de presentatie, hierin geeft de leerkracht aan wat de kinderen gaan leren en wat het nut is van het te leren onderdeel. Tijdens de uitleg biedt de leerkracht de nieuwe stof aan. Hierbij stimuleert hij/zij de kinderen hun oplossingsmethoden aan elkaar door te geven. Er wordt gewerkt met het wisbordje, beurtenbakje/bal en schoudermaatjes (vestiging Renkum).Coöperatieve werkvormen worden veelvuldig gebruikt (vestiging Wolfheze). Tevens worden de verschillende oplossingsstrategieën aan de orde gesteld. De kinderen en de leerkracht oefenen samen de nieuwe stof. Het ene kind begrijpt de stof sneller dan het andere. De snelle kinderen mogen dan ook eerder aan de verwerking beginnen. Met de anderen oefent de leerkracht verder, hierna kunnen ook zij zelfstandig aan het werk. Daarna begint de leerkracht aan zijn / haar “service rondje”. Als laatste punt in de les wordt er geëvalueerd, is ons doel bereikt?

In elk lokaal is een instructietafel te vinden. Aan deze tafel nemen de kinderen plaats die extra instructie krijgen of kinderen die een langere tijd begeleide oefentijd nodig hebben. Hier kan een leerkracht ook kinderen helpen die een eigen leerlijn volgen of behoefte hebben aan meer uitdaging. De leerkracht maakt hier tijd voor als de klas zelfstandig werkt.

Het is ons doel dat de kinderen doelgericht en taakbewust werken, hun werk plannen en hun tijd goed indelen. De leerlingen leren bovendien inschatten hoe moeilijk een taak is en hoeveel tijd dit gaat kosten. Ze ontwikkelen het vermogen zelf problemen op te lossen en om te gaan met uitgestelde aandacht.

Bij de kleuters werkt men al met een planbord, waarop de kinderen door de week op een aantal momenten hun eigen werk plannen. Verder zijn er soms momenten waarop ze even zelfstandig moeten werken, bijvoorbeeld: als de juf de bloemenketting om heeft, mag je de juf niet storen. Dit zijn uiteraard nog korte momenten, maar het vormt de basis voor de volgende groepen. Vanaf groep 3 werken we met het zelfstandig werkenblokje, elk kind heeft er één in zijn la. Samenvattend: de groene kant geeft aan “ik kan doorwerken, mag gestoord worden” en de rode kant betekent “ik ben aan het werk en wil niet gestoord worden”, het vraagteken betekent: “ik heb een vraag”. Als het vraagteken boven ligt, werken de kinderen gewoon door aan ander werk. De leerkracht maakt vaste looprondjes (“service rondjes”) door de klas, zo weten de kinderen wanneer ze aan de beurt zijn om geholpen te worden. De kinderen worden hierbij gestimuleerd om elkaar te helpen. Tevens leren ze op deze wijze om te gaan met uitgestelde aandacht.

We hebben de afgelopen jaren als team scholing gehad om deze vorm van adaptief onderwijs te realiseren. Het bovenstaande is een resultaat van samen zoeken naar de vorm van onderwijs die het beste bij ons past. We blijven kritisch kijken naar ons onderwijs en borgen onze kwaliteiten.

Wij zijn een ‘Kanjerschool in opleiding’. In 2021 mogen we ons een echte Kanjerschool noemen.

In iedere groep wordt de werkwijze vanuit de Kanjertraining toegepast. We willen zorgen voor een goed pedagogisch klimaat op school en richten ons op het vergroten van de sociale vaardigheden en het oplossend vermogen van onze kinderen. Op systematische wijze leren kinderen op een respectvolle, plezierige en veilige manier met elkaar omgaan. Er wordt aandacht besteed aan het bevorderen van zelfvertrouwen en zelfbeheersing. Ook wordt er gewerkt aan het verminderen van agressie en meeloopgedrag. Daarnaast krijgen kinderen handreikingen om op een goede manier om te gaan met de straatcultuur.

Bij de Kanjertraining, maar ook daarbuiten, staan de volgende Kanjerafspraken centraal:

 • We vertrouwen elkaar
 • We helpen elkaar
 • Niemand speelt de baas
 • Niemand lacht uit
 • Niemand doet zielig

De training bestaat uit lessen, waarin onder andere de volgende thema’s aan de orde komen:

 • Jezelf voorstellen
 • Iets aardigs zeggen
 • Weet jij hoe jij je voelt?
 • Kun jij nee zeggen?

Luisteren en vertellen:

 • De kunst van het luisteren en vertellen
 • De kunst van het samenvatten
 • De kunst van het vragen stellen
 • De kunst van het antwoord geven
 • Luisteren en samenwerken
 • Vriendschap
 • Je mening vertellen, maar niet altijd

De Kanjertraining maakt gebruik van petten. Deze symboliseren een bepaalde vorm van gedrag. De omschreven “petten” zijn niet bedoeld om een kader te geven voor al het gedrag van kinderen. Je bent geen “petje”, je doet op dit moment zo.

 

De Kanjertraining maakt gebruik van petten. Deze symboliseren een bepaalde vorm van gedrag. De omschreven “petten” zijn niet bedoeld om een kader te geven voor al het gedrag van kinderen. Je bent geen “petje”, je doet op dit moment zo.

Het gedrag van een kind met een zwarte pet op is brutaal. Het kind wil de baas zijn en doet dit door te intimideren, te manipuleren, te bedreigen of conflicten op te zoeken. De zwarte pet wil wel alles bepalen, maar nergens verantwoordelijk voor zijn.

Het gedrag van een kind met een gele pet op is onopvallend. Het kind wil niet opvallen, is bang, verlegen of stil. Het kind wil er graag bij horen maar vindt alles eng, bedreigend en beangstigend. Door deze bange, afhankelijke opstelling kan het kind genegeerd of gepest worden.

Het gedrag van een kind met een rode pet op is vaak clownesk. Het kind wil opvallen en stelt zich uitdagend op. De rode pet wil erbij horen en doet dit door stoer te doen op een vervelende manier. Kinderen met een rode pet op nemen geen verantwoordelijkheid voor wat ze doen maar wijzen snel naar een ander.

De indeling in gedragstypen is niet bedoeld om te diagnosticeren. De kanjertraining helpt kinderen andere gedragsvarianten te ontdekken, uit te proberen.

Als de deur van het kantoor van onze directeur Martine van Krevel open staat, wordt u bij vragen, onduidelijkheden op opmerkingen van harte uitgenodigd om direct binnen te lopen.

Onze intern begeleider Tiny Blijjenberg kunt u wekelijks aanspreken op donderdagochtend van 08.30-09.00 uur. Verder geldt dat, wanneer u iemand wilt spreken: kom gerust langs op school of mail even en maak een afspraak met het desbetreffende teamlid.

Mail intern begeleider: ibrenkum@prinsesbeatrixrenkum.nl
Mail directeur: directie@prinsesbeatrixrenkum.nl

 

Afspraken zorgen ervoor dat alles goed gaat bij ons op school, daarom bij deze een kleine opsomming.

 • Niet fietsen op het plein, zet je fiets in het fietsenhok, uiteraard op slot.
 • Als er geen plaats meer is in het voor jouw klas gereserveerde deel zet je je fiets in het “reservehok” of zo dicht mogelijk naast  het fietsenhok.Je gaat ook netjes om met de fietsen  van anderen. De school is niet aansprakelijk voor beschadigingen aan fietsen. Stallen tijdens en buiten schooluren gebeurt op eigen risico.
 • Spelen doen we op het schoolplein, niet naast de fietsenstalling en achter de school.
 • Als je met de fiets oversteekt bij de klaar-overs, loop je met de fiets aan de hand.
 • Steppen moeten ook in de fietsenstalling worden gezet. Zorg voor een goed slot.
 • Neem een drinkbeker mee i.p.v. een pakje drinken. Zo doen we iets aan de afvalberg.
 • Broodtrommels, drinkbekers, kleren…. we raken nog wel eens wat kwijt. We proberen de kinderen te wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid, maar namen op bakjes, bekers en tassen helpen natuurlijk wel! Toch wat kwijt, we hebben een verzamelplaats “gevonden voorwerpen” in het kleuterhalletje. Sleutels en “kostbaarheden” worden bewaard bij groep 8.
 • De kleuters (en de leerlingen van groep 3 tot de herfstvakantie) mogen 10 minuten voor schoolbegin naar binnen. Ze worden door de ouders / verzorgers naar binnen gebracht.
 • De kinderen van de groepen 3 (na de herfstvakantie) en 4 t/m 8 zijn voor schooltijd en in de ochtendpauze niet in school, tenzij ze daar toestemming voor hebben.
 • Als het regent beslist de surveillerende leerkracht of er naar binnen wordt gegaan. Let op: dit is nooit eerder dan 8.15 uur! Kom bij regen niet (te) vroeg naar school.
 • De kinderen mogen op het schoolplein niet met een grote bal spelen omdat het schoolplein hiervoor te klein is. Voetballen uitsluitend met een speciale bal op het panna-veldje.
 • Het komt af en toe voor dat er tijdens het werken / knutselen iets misgaat (bijv. lijm of verf). Voor de ontstane schade aan kleding en schoeisel zijn we niet verzekerd en kunnen we derhalve ook geen vergoeding geven.
 • Mobieltjes meenemen naar school door leerlingen gebeurt op eigen risico. Het mobieltje wordt uitgezet bij het betreden van het schoolplein. Bij het verlaten van het schoolplein pas het mobieltje weer aan zetten. Mobieltjes worden opgeborgen in de rugzak of in het eigen laatje van de leerling.
 • Indien er toch gebruik gemaakt wordt van een mobieltje onder schooltijd, zonder overleg met de klassenleerkracht, zal deze voor een dag worden ingenomen en in de kluis van school worden opgeborgen. Leerlingen mogen na overleg met de klassenleerkracht altijd gebruik maken van de schooltelefoon.

Bij de wet is vastgelegd hoeveel uren de kinderen naar school moeten. Onze school hanteert de regel dat een schooldag maximaal 5,5 klokuren mag duren. Op woensdag echter zijn de groepen 1 t/m 8 om 12.00 uur vrij. Verder zijn de groepen 1 t/m 4 tevens op vrijdagmiddag vrij.

Ouders en kinderen van de groepen 1 en 2 zijn ’s morgens vanaf 8.20 uur hartelijk welkom in de groep. Om op tijd met de lessen te kunnen beginnen, wordt er 5 minuten voor lesaanvang gebeld.

We maken gebruik van de volgende methodes:

GodsdienstonderwijsKind op Maandag
Groep 1 en 2Schatkist
Nederlandse taalTaal Actief, versie 4
StudievaardighedenBlits
Begrijpend lezenNieuwsbegrip
Rekenen/WiskundeWereld in getallen, versie 4
Technisch LezenVeilig leren lezen
Estafette
AardrijkskundeArgus Clou
GeschiedenisBrandaan
NatuuronderwijsNaut
SchrijvenPennenstreken
VerkeerWegwijs
EngelsTake it easy
Soc.em.ontwikkelingKanjertraining
Expressieve vakkenMoet je doen

Wij hebben in elke klas 2 tot 4 computers staan  en we hebben een computervide in de hal. We willen de leerlingen wegwijs maken op de computer.

Zaken als tekstverwerken, e-mail en internet komen uitgebreid aan de orde. Verder gebruiken we de computer ter ondersteuning van ons leerstofaanbod. In de bovenbouw moeten de leerlingen hun werkstuk, boekenbeurt en spreekbeurt op de computer uitwerken.

Omdat de ontwikkelingen in de ICT snel gaan en we binnenkort (eind 2019, begin 2020) te maken krijgen met een nieuwe partij voor onze ICT-ondersteuning (SKOOL wordt De Rolf-groep), komt hier binnenkort meer informatie over ons ICT-beleid.

Wij werken als school aan vorming van betrokken burgers, actief burgerschap en sociale integratie. We leggen de nadruk op waarden als aandacht, vertrouwen, afhankelijkheid, medemenselijkheid en verantwoordelijkheid. Niet iedereen hoeft hetzelfde te denken. We lossen tegenstellingen op in overleg en met het besef dat er meer ruimte is voor anders zijn.

Op onze school wordt er op de onderstaande wijze aandacht besteed aan burgerschapsvorming

Sociale gedragscodes leren door op een respectvolle manier samen te leven in school. Leerlingen hebben een stem, ze mogen hun mening geven. Luisteren zal hierbij ook veel aandacht krijgen. Leerlingen zijn bezig met opgroeien en ontwikkelen van hun identiteit. Iedereen mag fouten maken en weer opnieuw beginnen.

 • Kennis opdoen van de principes van onze democratie en daar een mening over vormen. Onder andere d.m.v. een onderwijsthema rond Prinsjesdag.
 • Een eigen levensovertuiging leren vormen om vanuit een eigen identiteit te kunnen deelnemen aan de samenleving.
 • Verantwoordelijkheidsbesef voor je naaste ontwikkelen.
 • Kennis verwerven van en ontmoetingen met stromingen en mensen met andere overtuigingen.
 • Bewustzijn ontwikkelen van de eigen sociale omgeving en daar zorg voor dragen.
 • Leren wat het betekent Europees en wereldburger te zijn.
 • Actief kennis maken met de samenleving is een belangrijk onderdeel van burgerschapsvorming. Dat kan op allerlei manieren: meedoen aan de opschoon dag van de gemeente, vrijwilligerswerk en maatschappelijke instellingen bezoeken.

De leerlingen van de bovenbouw worden meer en meer vertrouwd gemaakt met de pluriforme samenleving van Nederland.

Bij ons op school wordt Engels gegeven van groep 1 t/m groep 8. Wij vinden het belangrijke onze kinderen al vroeg met deze wereldtaal in aanraking te brengen. Dit begint spelenderwijs met liedjes, de kleuren, dagen van de week, filmpjes en boekjes. In groep 8 hebben de kinderen dan een behoorlijke woordenschat opgebouwd en zijn vaardig kleine gesprekjes te voeren. In het voortgezet onderwijs komt dan de grammatica van het Engels erbij. Als leidraad gebruiken we de methode Take it easy. De lessen Engels worden wekelijks gegeven met behulp van een werkboek en digilessen. De groepen 7 & 8 doen de verwerking op de computer en niet in een werkboek.

In de gemeente Renkum wordt in samenwerking met verschillende culturele instellingen en kunstenaars een cultuurmenu samengesteld. De scholen kunnen dan naar gelang wensen en budget aangeven welke activiteiten ze willen afnemen per schooljaar. U kunt hierbij denken aan 8 weken danslessen voor de groep die eindigen in een voorstelling. Maar ook een museumbezoek, schilderlessen of bezoek aan een tentoonstelling. Het zit allemaal en meer in het cultuurmenu, de variatie is groot. Elke school heeft een cultuurcoördinator en deze leerkracht begeleidt de collega’s in het zoeken naar geschikte activiteiten voor de groep.

Op onze scholen doen we mee aan de Bieb op school. In de hal staat onze boekencollectie, waar voor alle leeftijden allerlei boeken zijn: leesboeken, informatieve boeken, boeken voor dyslecten, prentenboeken, enzovoort. In Renkum blijven de boeken op school. Daarnaast worden we ondersteund door de bibliotheek Veluwezoom met leskisten, gastlessen en bibliotheekbezoeken. Op deze wijze hopen we (voor)lezen te stimuleren en te motiveren.

Bewust kiezen we voor deze combinatiegroep, omdat de 4-jarigen veel leren van de 5/6-jarigen en andersom kunnen de 5/6-jarigen de 4-jarigen behulpzaam zijn. De sociale ontwikkeling is een belangrijk onderdeel bij ons, daarom beginnen we altijd in de kring. Er is dan tijd om elkaar wat te vertellen, we beginnen daarna met het zingen van christelijke liedjes, gebed en vertellen regelmatig Bijbelverhalen.
Vanuit de kring maken we ’s morgens onze werkjes (n.a.v. een thema) aan de tafels, gaan we buiten spelen of gymmen in het speellokaal. ’s Middags spelen we in de hoeken (poppenhoek, schrijfhoek, bouwhoek en dergelijke) of kiezen we een spelletje uit de kast.
Halverwege de morgen gaan we rustig in de kring om te eten en te drinken.
Er is ook ruimte voor een verhaal, lied of een kringspel. ’s Morgens ligt de nadruk op het maken van werkjes op het niveau, dat bij de kinderen past.
Groep 1 maakt werkjes die de motorische en creatieve ontwikkeling bevorderen. Groep 2 maakt meer werkjes in het platte vlak, die te maken hebben met de verstandelijke ontwikkeling; zij kunnen zelf door middel van het takenbord hun keuze bepalen.
Vanaf groep 1 wordt er door de hele school Engels gegeven. We gebruiken hiervoor de methode Take It Easy.
Om een goed beeld te krijgen van de vorderingen van de kinderen worden werkjes geregistreerd. Ook observeren we de ontwikkelingen van de kinderen en schrijven die op. Nieuwe kleuters worden uitgenodigd om, voordat ze 4 jaar worden al meerdere dagdelen te komen meedraaien in hun toekomstige groep.

In groep 3 ligt het accent op leren lezen. Aan de hand van structuurwoorden (maan, roos, vis) leren de kinderen allereerst de letters, daarna worden de letters gekoppeld tot nieuwe woorden. We maken met lezen gebruik van de methode “Veilig Leren Lezen”. Deze methode biedt veel mogelijkheden voor differentiatie, zodat alle kinderen op hun eigen niveau deel kunnen nemen aan het leesproces. Met rekenen oriënteren we ons op de getallen tot en met 20 en het automatiseren van plus- en minsommen (tot 10). Hierbij maken we gebruik van de nieuwste versie van “De Wereld In Getallen”. Deze methode houdt rekening met de kinderen die het rekenen lastig vinden, maar biedt ook extra uitdaging aan de goede rekenaars. De kinderen leren schrijven in het verbonden schrift, dit noemen we “sjieke letters”. Verder besteden we tijd aan wereldoriëntatie, muziek, tekenen, handvaardigheid, bewegingsonderwijs, dans en drama.

In groep 3 is een start gemaakt met het leesproces. In groep 4 wordt dit uitgebreid met het verder aanleren van leesstrategieën, die het tempo van het lezen verhogen en de kwaliteit verbeteren. Er komt naast technisch lezen meer aandacht voor begrijpend lezen. Op het gebied van taal wordt meer van de kinderen gevraagd, ze moeten meer schriftelijk verwerken. Tijdens de spellingslessen wordt ingegaan op het toepassen van nieuwe spellingsregels. In groep 4 ligt bij rekenen het accent op inzicht in de getallen tot 100 en het leren van de keertafels. Verder is er nog genoeg tijd over voor wereldoriëntatie, creatieve vorming en beweging.

In groep 5 borduren we verder op de stof uit de vorige groep. Met rekenen werken we hard aan het automatiseren van de tafels, gaan de getallen over de 1000 en thema’s als breuken en meten worden geïntroduceerd. Met taal en spelling is er veel aandacht voor de start van zinsontleding: onderwerp en persoonsvorm.

In deze groep gaan geschiedenis en aardrijkskunde wat meer vorm aannemen en wordt er via thema’s gewerkt.

De kinderen stappen in groep 6 de bovenbouw binnen en dat merken ze. Er wordt meer van ze gevraagd op het gebied van zelfstandigheid en inzicht. De basis is gelegd en in de bovenbouw diepen ze dit verder uit en gaan ze combinaties maken van wat ze al hebben geleerd. We starten met topografie en spreekbeurten.

Groep 7 krijgt al meer met huiswerk op reken- en taalgebied te maken. De kinderen krijgen regelmatig een toets van bijvoorbeeld geschiedenis, topografie van Europa, aardrijkskunde, natuurkunde en biologie. Deze groep heeft veel nieuwe onderwerpen tijdens de rekenles: cijferen, procenten, uitgebreid breuken en verhoudingen. In deze groep bereiden we de kinderen ook voor op het verkeersexamen. Allereerst het landelijke theoretische examen, maar ook het praktisch examen georganiseerd door de verschillende scholen in de gemeente.

Het schooljaar van groep 8 staat in het teken van de voorbereiding op het voortgezet onderwijs. De kinderen krijgen veel eigen verantwoordelijkheid, regelmatig huiswerk en zelfstandige werkmomenten. In december krijgen de kinderen het definitieve schooladvies. Uiterlijk begin maart wordt de keuze gemaakt voor een school passend bij hun mogelijkheden en interesses. In april is de eindtoets. Dit alles gebeurt natuurlijk in nauwe samenwerking met de ouders. Na de eindtoets gaat het onderwijs gewoon door, maar dan komt er ook ruimte voor het oefenen van de afscheidsmusical. Ook het schoolkamp is een bijzondere gebeurtenis.

U laat de zorg van uw kind voor een belangrijk deel aan ons over in de jaren dat het bij ons naar school gaat, daarom nemen wij de zorg zeer serieus. Op school is een intern begeleider die dit proces van zorg bewaakt en vormgeeft, in samenwerking met de directie en het team. Deze zorg heeft als doel alle kinderen optimaal te begeleiden en in te kunnen springen op hun onderwijsbehoeften. Er zijn kinderen met leerproblemen, gedragsproblemen, maar ook kinderen die meer in huis hebben.

We zijn structureel bezig met het optimaliseren van de zorg en het borgen van de kwaliteiten die we hebben opgebouwd. Dit doen wij onder andere door:

 • het bijhouden van een leerlingvolgsysteem
 • het toetsen van leerlingen om problemen op tijd te signaleren
 • het analyseren van toetsen op schoolniveau om ons onderwijs te meten en verbeteren
 • het organiseren van leerlingenbesprekingen, groepsbesprekingen en handelingsplan-besprekingen
 • het houden van zorgvergaderingen met directie en intern begeleiders
 • gebruik maken van expertise en faciliteiten van het samenwerkingsverband
 • inschakelen van diverse instanties, die specifieke hulp kunnen bieden
 • klassenbezoek om leerkrachtgedrag te reflecteren
 • het aanbieden van scholing voor intern begeleiders en teamleden
 • het bijhouden van een orthotheek
 • verschillende van de hierboven genoemde aspecten lichten we nu nog verder toe.

Het woord zegt het al, we volgen de ontwikkelingen van de kinderen op de voet van groep 1 tot en met groep 8.

Dit doen we door van elke leerling de volgende gegevens te verzamelen:

 • elk jaar de sociaal-emotionele ontwikkeling in kaart brengen via Kanvas ( kanjertraining)
 • een toets rekenen voor kleuters en taal voor kleuters afnemen
 • het afnemen van methode onafhankelijke toetsen voor rekenen, lezen, spelling, woordenschat en begrijpend lezen in groep 3 t/m 8, het CITO leerlingvolgsysteem
 • verslaglegging van gesprekken met ouders of andere instanties
 • observatieverslagen
 • verslagen van diagnostische toetsen afgenomen door intern begeleider en/of externe deskundigen.
 • twee maal per jaar maken we groepsoverzichten en groepshandelingsplannen
 • trendanalyse.

De opbrengsten van de Citotoetsen worden, zowel groepsbreed als schoolbreed, vergeleken met andere scholen in Nederland door middel van een trendanalyse. Op deze manier krijg je een goed beeld over hoe de kwaliteit van ons onderwijs is ten opzichte van andere scholen. Indien nodig kunnen we, op grond van deze analyse, ons onderwijs bijstellen.

Genoemde gegevens zijn openbaar voor teamleden, ouders en na toestemming van de ouders voor andere instanties. Bij het verlaten van de school bewaren we de gegevens 7 jaar en hierna worden ze vernietigd.

Zoals u hebt kunnen lezen geven wij vorm aan adaptief onderwijs. Een belangrijk aspect hierbij is het zelfstandig werken. Tijdens die momenten dat de klas zelfstandig werkt, kan de leerkracht kinderen individueel of in een groepje hulp bieden.

De groepsleerkracht maakt twee keer per jaar een groepsoverzicht. Hierop verwerken we de resultaten van de methode-gebonden toetsen en de Cito-toetsen. Tevens beschrijven we de niet-standaard onderwijsbehoeften van de kinderen. In het hieraan gekoppelde groepsplan omschrijven we de doelen van ons onderwijs voor de komende periode. Kinderen met dezelfde onderwijsbehoeften worden geclusterd tot drie niveaus om op deze wijze effectieve hulp te kunnen realiseren. De hulp wordt gegeven in de vorm van extra stof als uitdaging en verdieping voor de leerlingen die meer aankunnen dan de basisstof. Verlengde instructie vindt plaats voor de leerlingen die de basisstof nog niet of onvoldoende beheersen.

Deze plannen worden gemaakt door de leerkracht en geëvalueerd en aangepast tijdens de groepsbesprekingen met de intern begeleider.

Daarnaast kan een Ontwikkelingsperspectief (OPP ) worden opgesteld voor leerlingen die:

 • voor een of meerdere vakgebieden een ander leeraanbod krijgen.
 • een andere onderwijsbehoefte hebben t.a.v. gedrag, werkhouding, concentratie ed.
 • begeleiding krijgen van een Ambulant begeleider vanuit een arrangement ( voorheen rugzak )

Het OPP bestaat uit twee delen:

 • handelingsgerichte deel voor in de groep
 • voorspellen van het uitstroomprofiel einde basisschool.

Een OPP wordt met de ouders besproken en moet ter goedkeuring door hen worden ondertekend. Deze ondertekening is nodig, omdat we soms ook verwachten dat ouders zelf thuis aan de slag gaan.

Niet bij alle kinderen verloopt het leesproces even makkelijk. Elk kind ontwikkelt zich naar zijn of haar mogelijkheden en talenten. Bij sommige kinderen kan het leesproces en of spelling zelfs ver achterblijven ten opzichte van andere ontwikkelingsgebieden. De ‘diagnose’ dyslexie wordt dan snel, soms te snel, geroepen.

Om te bepalen of een kind echt dyslexie (ernstige lees- en spellingsproblemen) heeft, hanteren wij het protocol ‘Leesproblemen en dyslexie op de basisschool’. In dit protocol wordt duidelijk beschreven wanneer je bij een kind met leesproblemen daadwerkelijk kunt spreken van dyslexie. Daarbij kan uiteindelijk alleen een officieel bevoegde en gediplomeerde GZ-psycholoog de diagnose dyslexie stellen.

Indien we, school en ouder(s)/verzorger(s), vinden dat een kind voldoet aan de criteria van het Dyslexieprotocol, kunnen ouder(s)/verzorger(s) hun kind aanmelden bij het Sociaal Loket van de Gemeente Renkum. Zij geven wel/geen toestemming voor een dyslexieonderzoek met mogelijke behandeling.

Nadat de diagnose dyslexie is vastgesteld, zal de school samen met de (externe) behandelaar en de ouders het plan van aanpak bespreken en vastleggen. Hierbij dienen de richtlijnen voor behandeling vanuit het protocol als uitgangspunt.

Het komt wel eens voor dat ouders buiten de school om hun kind op dyslexie laten onderzoeken. In sommige gevallen zelfs bij iemand die daar niet toe bevoegd en gediplomeerd is, waarbij in veel gevallen zelfs de informatie en de toets resultaten van de school niet geraadpleegd worden. In deze gevallen zal de school niet vanzelfsprekend de richtlijnen vanuit het protocol overnemen voor behandeling. De diagnose voldoet namelijk niet aan de eisen zoals deze in het protocol zijn vastgesteld. Ondanks dat de diagnose dan niet door de school erkend wordt, zal voor de school wel vaststaan dat het kind moeite heeft met het leesproces. Ouders kunnen er vanuit gaan dat wij hier in ons onderwijs rekening mee houden. Als school willen wij aansluiten bij de individuele onderwijsbehoeften van ieder kind. Dit betekent concreet dat kinderen die moeite hebben met lezen extra hulp en aandacht zullen krijgen. Daar is de diagnose dyslexie dus niet voor nodig.

Het volledige beleidsdocument ‘Richtlijn omgaan met dyslexie en ouders voor Triviumscholen’ kunt u op verzoek bij de directeur van de school inzien. Voor het protocol kunt u terecht bij de interne begeleider van de school. Voor meer informatie over dyslexie verwijzen we u graag naar de volgende website: www.steunpuntdyslexie.nl.

Voor onderzoek naar Dyscalculie is het Sociaal Loket van de Gemeente Renkum een vergelijkbare procedure aan het opzetten.

Per 1 augustus 2014 bestaat in Nederland de Wet op Passend Onderwijs.

Dit nieuwe onderwijsstelsel is bedoeld om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en tegelijkertijd de kosten in de hand te houden , onder het motto: “Het goede behouden en het streven naar het beste“.

Dit betekent dat het onderwijs in Nederland nog meer gaat afstemmen op de onderwijsbehoeften van de leerlingen en de kinderen zolang mogelijk in het reguliere onderwijs blijven.

Wij zijn, als Beatrixschool Renkum/Wolfheze aangesloten bij het Samenwerkingsverband (SWV) PassendWijs (www. swv-passendwijs.nl) en vallen onder de Subregio Renkum. Er is sprake van een intensieve en doelmatige samenwerking tussen de scholen in de Gemeente Renkum.

Voor speciale hulp kunnen wij een beroep doen op dit SWV PassendWijs in de vorm van consultatie, aanvragen diagnostische-/psychologische onderzoeken, lichte en zware ondersteuning en arrangementen.

De rol van de ouder(s)/verzorger(s) zal bij het aanvragen van extra ondersteuning groter worden.

Wanneer een leerling in het Multi Disciplinair Overleg (MDO) bestaand uit orthopedagoog, maatschappelijk werk, directie, leerkracht, Intern Begeleider en op afroep bijvoorbeeld de jeugdarts, logopedist besproken wordt, zullen ouder(s)/verzorger(s) hiervoor worden uitgenodigd.

Samen wordt er gekeken naar wat het kind nodig heeft.

Een leerling blijft bij ons op school zolang wij op verantwoorde wijze onderwijs kunnen bieden. Hiervoor kan het wel/niet toewijzen van “arrangementen” vanuit ons SWV doorslaggevend zijn.

Indien we als school niet die zorg kunnen bieden, die het kind nodig heeft, zoeken we, samen met de ouder(s)/verzorger(s) naar een school binnen ons SWV, die deze zorg wel kan bieden. Dit kan een andere reguliere school zijn of een school voor Speciaal (Basis)Onderwijs S(B)O.

Ouder(s)/verzorger(s) zijn verplicht (wet Passend Onderwijs) om hun kind schriftelijk bij de school van voorkeur aan te melden. Scholen zijn verplicht om ouders te vragen of ze hun kind al eerder aangemeld hebben bij een andere school.

Minimaal 10 weken voordat uw kind 4 jaar wordt moet het aanmeldformulier ingevuld en ondertekend worden. Daarnaast informeren de ouder(s)/verzorger(s) via een intake vragenlijst ons over de ontwikkeling van het kind. Ouders hebben informatieplicht!

Deze informatie, eventueel aangevuld met informatie van het consultatiebureau, een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal , is voor ons belangrijk zodat we met u kunnen bespreken hoe we gaan samenwerken, welke begeleiding het kind mogelijk extra nodig heeft en of wij die als school kunnen bieden.

Op grond van alle informatie maken we een afweging: wel of niet plaatsen. Mogelijk is hierbij aanvullend onderzoek noodzakelijk. We nemen als school een beslissing over de toelating binnen 6 weken; dit termijn kan eventueel verlengd worden met nog eens 4 weken. Mocht het besluit na 10 weken nog niet duidelijk zijn, dan schrijven we uw kind tijdelijk in.

Besluitvorming:

 1. Plaatsing is toch haalbaar zonder extra ondersteuning en we schrijven uw kind in.
 2. Plaatsing op onze school is haalbaar met extra ondersteuning.
 3. Plaatsing is niet haalbaar.

Bij alle genoemde mogelijkheden worden de ouder(s)/verzorger(s) betrokken.

Wanneer we als Prinses Beatrixschool Renkum/Wolfheze de extra ondersteuning niet kunnen bieden, gaan we samen met u op zoek naar een passende onderwijsplek. Dit kan een reguliere school zijn, een school voor speciaal basisonderwijs ( SBO ) of een school voor speciaal onderwijs (SO) zijn.

Belangrijk is dat er een goede balans gevonden wordt tussen de extra ondersteuning die uw kind nodig heeft, de wensen van u als ouder(s)/verzorger(s) en de mogelijkheden van onze school. Wanneer u als ouder/verzorger het niet eens bent met de genomen beslissing, kunt u bezwaar aantekenen bij ons bestuur. In het Schoolondersteuningsprofiel ( SOP ) staat beschreven welke ondersteuning onze school kan bieden. (zie link op www.swv-passendwijs.nl.)

Bij ons op school krijgen leerlingen extra uitdaging door de inzet van o.a. het programma Acadin. In de klas wordt pluswerk ingezet en kunnen de kinderen een ander programma aangeboden krijgen. We bieden deze leerlingen maatwerk.

Wanneer de leerling vastloopt en de school handelingsverlegen is, kan voltijd HB onderwijs een oplossing bieden. Dit onderwijs wordt aangeboden op de Marlijn te Oosterbeek en kan bestaan door de samenwerking van alle scholen in de gemeente. Aanmelding gaat altijd via de school in samenwerking met de ouders en de schoolcontactpersoon.

Ouders/verzorgers nemen een belangrijke plaats in: het is tenslotte uw kind dat bij ons op school zit. Een goed contact tussen thuis en school vinden wij daarom belangrijk.

Het belangrijkste is misschien wel, dat wanneer u een vraag heeft of u iets dwars zit, u altijd welkom bent op school. Bij de teamleden kunt u terecht en indien nodig een afspraak maken om er uitgebreid op in te kunnen gaan. Gezamenlijk met ouders, team en kind zoeken we naar een oplossing. Goede communicatie is een basis voor goed contact.

Hieronder geven we de verschillende manieren aan hoe wij u informeren

Schriftelijk contact
Bij de start van het schooljaar ontvangt u algemene informatie  en de jaarkalender op papier. Andere informatie gaat via de mail of via de ouderapp Parro. We geven u informatie over ons onderwijs en de ontwikkelingen binnen de school, evenals allerlei praktische zaken.

Website
Onze website is een bron van informatie. Houd de site in de gaten, regelmatig is hier nieuws te vinden.

Digitale nieuwsbrief
Regelmatig houden wij u op de hoogte van actuele gebeurtenissen in de school. Wanneer u onze nieuwsbrieven in de gaten houdt, bent u prima op de hoogte van zaken als een luizencontrole, komst van de schoolfotograaf, roosterwijzigingen en dergelijke.

Ouderavonden
Er worden tevens 3 keer per jaar contactavonden georganiseerd. Het is mogelijk dat de leerkracht van uw kind het noodzakelijk vindt met u over de vorderingen, gedrag en ontwikkeling van uw kind te praten. Als ouder kunt u een afspraak maken indien u met de leerkracht wilt spreken over bepaalde ontwikkelings -/ aandachtspunten. U hoeft natuurlijk niet te wachten tot een contactavond. U kunt het team altijd na schooltijd aanspreken om een afspraak te maken.

Rapporten
Groep 1 krijgt eenmaal een rapport mee gedurende het cursusjaar. Groep 2 krijgt tweemaal een rapport mee en wel rond februari en aan het einde van het cursusjaar. Tevens krijgen de kinderen van groep 1 en 2 een plakboek mee. In dit plakboek zitten tekeningen die prachtig inzicht geven in de ontwikkeling van uw kind. De kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen tweemaal een rapport mee naar huis met de resultaten van de afgelopen periode. De rapporten zitten in een map en elk jaar komt er een nieuw gedeelte bij, zodat u aan het einde in groep 8 een prachtig overzicht hebt van uw kind. De map gaat dus de hele schoolperiode mee en aan het eind van groep 8 mag u hem houden.

Op deze avond, aan het begin van het cursusjaar krijgt u van de groepsleerkracht uitleg over het reilen en zeilen in de groep van uw kind. Wat staat hen dit jaar te wachten op leerstofgebied, maar ook praktische, klasgebonden activiteiten komen aan bod. Tevens legt de ouderraad tijdens deze avond verantwoording af tegenover de ouders m.b.t. tot hun jaarverslag en financieel overzicht. In Wolfheze worden kijkochtenden georganiseerd. Ouders worden uitgenodigd mee te kijken in de klas. Alle ouders ontvangen een informatieblad met specifieke informatie over de groep.

Directeur Martine van Krevel is wisselend op een van de beide locaties, Renkum of Wolfheze. Wanneer de deur openstaat of wanneer zij op het plein staat, kunt u haar te allen tijde aanspreken. Soms is een kort gesprek genoeg en anders maakt zij een afspraak met u. U kunt altijd een afspraak maken via de mail: directie@prinsesbeatrixrenkum.nl.

We vinden het als school belangrijk dat u niet met vragen of onduidelijkheden blijft zitten, dus spreek de directeur vooral aan.

Voor ons als team is ouderparticipatie onmisbaar, we zijn erg blij met alle hulp die ouders ons bieden op het gebied van het organiseren van feestelijkheden, begeleiding, vervoer, adviezen, enz. Wij zijn samen met u verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de kinderen bij ons op school. We hebben u nodig en hopen dan ook een beroep op u te mogen doen.

Elke klas heeft 1 of meer contactouders. Wanneer de leerkrachten hulp nodig hebben, nemen ze contact op met de contactouders. De contactouders gaan op zoek naar hulp door de ouders te benaderen en coördineren dit. Aan het begin van elk cursusjaar zoeken we een nieuwe contactouder en maken die zo snel mogelijk bekend. U kunt dan doorgeven aan de contactouder, wanneer u beschikbaar bent en welke hulp u bieden kunt.

De oudercommissie (OC) bestaat uit een groep ouders die zich inzet om samen met het team verschillende activiteiten te organiseren voor de kinderen. In de oudercommissie zit ook minimaal één teamlid om de communicatie tussen team en oudercommissie zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Vooral rondom de feestdagen is de oudercommissie onmisbaar voor het team. Ook op het gebied van sponsoracties is de oudercommissie erg actief. De activiteiten die zij organiseren worden bekostigd uit de vrijwillige ouderbijdrage (meer informatie elders in deze gids).

De zittingsduur van de ouderraadsleden is twee jaar, daarna kan een OC-lid zich herkiesbaar stellen voor de duur van twee jaar. Bij aftreden van een ouderraadslid jaar vinden verkiezingen plaats. De verdeling van de taken binnen de OC wordt in overleg gedaan. Tijdens de eerder genoemde informatieavond legt de OC verantwoording af over de financiën en ondernomen activiteiten en plannen voor het komende jaar.

Wilt u meer weten over de oudercommissie en eventueel zitting nemen, spreek de oudercommissieleden of de bouwcoördinatoren aan.

Een goed werkklimaat komt het onderwijs aan onze kinderen ten goede, daarom is een medezeggenschapsraad van belang. De medezeggenschapsraad (MR) is bevoegd om voorstellen te doen, standpunten kenbaar te maken, advies te geven en instemming te verlenen. De MR spreekt namens ouders, leerlingen en teamleden.

De MR bestaat uit een oudergeleding (5 leden, OMR) en een leerkrachtgeleding (5 leden PMR), de directie heeft een adviserende stem. De verdere taken en bevoegdheden staan beschreven in het MR-reglement. Ook voor de MR zijn er verkiezingen. De locaties Renkum en Wolfheze hebben een gezamenlijke MR.

Onze stichting heeft tevens een gezamenlijke medezeggenschapsraad (GMR). Hier bespreekt men school overstijgende zaken zoals perso neelsbeleid, formatieplan en protocollen die voor alle medezeggenschapsraden van de afzonderlijke scholen van het bestuur belangrijk zijn. Ook de bevoegdheden van de GMR zijn vastgelegd in een
reglement. Meedenken, vormgeven en uitvoeren is steeds meer een taak van ouders, team, directie en bestuur samen. Daarom stellen wij deze samenwerking bijzonder op prijs.

Juf of meester zijn is echt een vak!

Dat merkt u dagelijks als u alle verhalen van uw kinderen thuis hoort. Natuurlijk is het doel van de school om uw kind te begeleiden in het leerproces. Maar de school is ook dé plek waar nieuwe juffen en meesters hun vak in de praktijk leren. Dit vraagt om een goede begeleiding op de werkplek. Deze belangrijke rol van het leren in de praktijk/school heeft onze school serieus opgepakt. Stagiaires zijn immers dé leerkrachten van de toekomst!

Vanaf schooljaar 2010-2011 mogen we ons erkend leerbedrijf van de CHE noemen. We zijn daar natuurlijk trots op! We hebben de begeleiding van studenten dus zo goed geregeld dat we gecertificeerd zijn. Binnen school werken de Interne Coach Opleider en de leerkracht van de groep (mentor) waar een stagiaire is geplaatst nauw samen. We verwachten dat niet alleen de studenten van deze structuur profijt hebben, maar zeker ook de teamleden die hiermee leren samenwerken en af te stemmen (kruisbestuiving).

Binnen de stichting werken we op dit niveau van begeleiden samen met de andere scholen. Hebt u verder nog vragen neem dan contact op met de ICO (interne coach opleider) van onze school.

We staan als school niet alleen in onderwijsland,  we werken samen met verschillende instanties om zo ons onderwijs te verbreden en verbeteren. We onderhouden contacten met collega-scholen van de stichting Trivium, andere scholen in de gemeente, scholen voor speciaal onderwijs en scholen voor voortgezet onderwijs in de regio.
Verder werken we samen met de volgende instanties:

 • Natuureducatie centrum “De Beken”. We krijgen leskisten en gaan op stap, dit alles als aanvulling op onze biologielessen.
 • Christelijke Hogeschool Ede en ROC A12. Studenten van deze scholen lopen stage bij ons op school.
 • Kerken in de wijk. Tenminste eens per jaar organiseren we een Kerk en Schooldienst in samenwerking met de wijkpredikant.
 • Jeugdgezondheidszorg van de VGGM. Kinderen worden op kalenderleeftijd uitgenodigd voor een uitgebreid onderzoek. Verder is de jeugdarts bereikbaar voor vragen van ouders en school.
 • www.vggm.nl/ggd/jeugdgezondheidszorg.nl voor onder andere folders over opvoeden, opgroeien en gezondheidsproblemen.
 • JGZ informatielijn via 088-3556000 of per mail via ggd@vggm.nl
 • Kinderoefentherapie. Op de donderdag in de school in Renkum aanwezig. Behandelingen lopen via de zorgverzekering.
 • Logopediste. Onze school wordt regelmatig bezocht door een logopediste in dienst van de gemeente Renkum. Zij screent de kinderen van 5 jaar en begeleidt leerlingen met problemen. Zij
 • ook advies geven aan ouders om zelf logopedische hulp te zoeken voor hun kind. Ook de logopediste kan om advies gevraagd worden door ouders en leerkrachten.
 • Bibliotheek Veluwezoom. We lenen een collectie boeken van de bibliotheek die regelmatig wisselt. Verder kunnen we met de kinderen de bibliotheek bezoeken en deelnemen aan leesbevorderende activiteiten. Tevens hebben we op beide vestigingen bibliotheek op school in samenwerking met bibliotheek Veluwezoom.

 

Het is belangrijk wanneer u vragen, problemen of klachten heeft, u hier niet mee blijft rondlopen. Zoek iemand op met wie u dit kunt bespreken, iemand die u vertrouwt en die advies kan geven. Voor leerlingen en ouders is dat in eerste instantie de groepsleerkracht en in tweede instantie de directie. Wanneer u vindt dat de problemen hier niet adequaat worden aangepakt, kunt u een klacht indienen. We volgen dan de stappen die beschreven staan in de hieronder beschreven klachtenprocedure, tevens ligt een procedure ter inzage op school.

De procedure voor de klachtenregeling is als volgt:

 1. U neemt contact op met de contactpersoon van onze school. Dit is mevr. M.Hofstra (Renkum tel. 0317-315130)
 2. Indien noodzakelijk kunt u na invulling van het klachtenformulier doorverwezen worden naar de bovenschools directeur / bestuurder dhr. H. van Dorp of één van de vertrouwenspersonen van stichting Trivium.
 3. Wanneer u na raadpleging niet tot de gewenste oplossing van het probleem bent gekomen, dan kunt u zich wenden tot de landelijke klachtencommissie.

Vertrouwenspersonen stichting Trivium

Mevr. A. Manche, tel. 0481-376439
Dhr. J. van der Spek, tel. 026 – 4723588

Het secretariaat van de klachtencommissie is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 15.00 uur.
Adres: Postbus 694, 2270 AR Voorburg, tel. 070-3861697
info@klachtencommissie.org

Op onze school laten wij u met foto’s en video’s zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten, schoolreisjes en lessen. Ook uw zoon/dochter kan op deze foto’s (en soms in video’s) te zien zijn.

Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s waardoor leerlingen schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van leerlingen. Toch vinden we het belangrijk om uw toestemming te vragen voor het gebruik van foto’s en video’s van uw zoon/dochter. Het is goed mogelijk dat u niet wilt dat foto’s van uw kind op internet verschijnen.

Ieder jaar vragen wij opnieuw uw toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal van uw zoon/dochter. Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht worden gemaakt. Het kan voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens schoolactiviteiten. De school heeft daar geen invloed op, maar wij gaan ervan uit dat deze ouders ook terughoudend zijn bij het plaatsen van foto’s en video’s op internet.

Wilt u uw toestemming samen met uw zoon/dochter bespreken? We merken dat oudere leerlingen soms zelf een keuze willen maken om foto’s te gebruiken. Als u uw keuze thuis bespreekt, dan weten ze zelf waarom het gebruik van foto’s en video’s wel of niet mag.

Als we foto’s en video’s willen laten maken voor onderzoeksdoeleinden, zullen we u daar apart over informeren en zo nodig om toestemming vragen. Ook als we beeldmateriaal voor een ander doel willen gebruiken, nemen we contact met u op.

U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming. Ook mag u op een later moment alsnog toestemming geven.

Wanneer uw kind regelmatig afspraken en regels van de school ernstig overtreedt, kan de directie overgaan tot schorsing of verwijdering. Uiteraard is er dan vooraf regelmatig contact geweest. De in deze gevallen te volgen procedure is op school aanwezig. Wij hebben gelukkig de procedure nog niet in praktijk hoeven brengen.

De ouderbijdrage is voor ons een belangrijke bron van inkomsten. Uit deze gelden worden allerlei leuke extraatjes voor de kinderen georganiseerd, bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest, Kerstfeest, schoolfeest, bezoek aan voorstellingen, extra materialen voor handvaardigheid en dergelijke.

Daarom vragen we u jaarlijks een bedrag per kind over te maken om deze activiteiten te kunnen organiseren. Hoewel de bijdrage vrijwillig is, wordt het zeer op prijs gesteld als u de volgende bedragen overmaakt:

Voor het eerste kind €30,00 en voor ieder volgend kind €20,00. Voor schoolreis en schoolkamp vragen we u apart te betalen.

Wij bedanken u alvast hartelijk voor uw bijdrage. Indien u meer wilt bijdragen, mag dat uiteraard!

Mocht u niet in staat zijn de ouderbijdrage te betalen, dan kunt u contact opnemen met onze directeur Martine van Krevel. Er wordt dan samen gekeken naar een oplossing/mogelijkheden. Eventueel kan er contact worden gezocht met de Stichting Leergeld.

Wanneer uw kind ziek is, vragen wij u dit bij de eerste ziektedag telefonisch door te geven tussen 8.15 uur – 8.30 uur.

Wanneer uw kind bijvoorbeeld een arts of tandarts moet bezoeken, wilt u dit dan overleggen met de groepsleerkracht? We vragen u wel dergelijke afspraken zo veel mogelijk buiten schooltijd te plannen.

Wanneer u in de familie een huwelijk, jubileum of begrafenis heeft vragen wij u dit even op school te melden aan de directie via het daarvoor bestemde formulier. Hiermee is de afwezigheid van uw kind te verantwoorden naar de leerplichtambtenaar van de gemeente.

Wanneer u buiten schoolvakanties op vakantie wilt, moet u dit schriftelijk verantwoorden naar de leerplichtambtenaar. Bij een overschrijding van de toegestane 10 dagen, nemen we persoonlijk contact op met de leerplichtambtenaar. Voor onze gemeente is dit mevr. A. v.d. Westeringh. In de nieuwe leerplichtwet staat dat dit uitsluitend bestemd is voor kinderen van ouders met een beroep dat het onmogelijk maakt binnen de vastgestelde schoolvakanties op vakantie te gaan. Voor vakanties buiten de schoolvakanties om, zgn. luxe-verzuim, wordt (via school) geen toestemming verleend.

Op de locatie in Renkum kunnen de leerlingen tussen de middag onder begeleiding lunchen. U bent zelf verantwoordelijk voor eten en drinken voor uw kinderen. We willen wel onder uw aandacht brengen dat een gezonde lunch hierbij onze voorkeur heeft. Voor deelname aan de lunchclub vragen we een vergoeding. Een inschrijfformulier kunt u vinden op de informatietafel in de hal, voor het kantoor van de directeur. Mocht u meer vragen hebben over het overblijven, stap gerust bij de directeur naar binnen.

Stichting Trivium, waar onze school deel van uitmaakt, heeft besloten de uitvoering van de Wet Dagarrangementen (motie Van Aartsen-Bos uit 2005) onder te brengen bij Kinderopvang SKAR. SKAR verzorgt voorschoolse en naschoolse opvang in deze regio. Kinderen die hiervan gebruik maken worden in Renkum door een begeleider bij school opgehaald. Ook tijdens de vakantiedagen kan hiervan gebruik worden gemaakt. Als ouder bent u natuurlijk vrij om naar een andere aanbieder van voorschoolse en naschoolse opvang te gaan (bijv. Willemijn in Heelsum, Sport BSO/De Speelboerderij en BSO Winja Wanja).

De TSO (tussenschoolse opvang) wordt verzorgd door De Speelboerderij, zie Lunchclub.

Voor verdere informatie hierover verwijzen wij u naar de directeur of de opvangorganisatie zelf.

Op onze school zijn alle leerlingen, teamleden, stagiaires en vrijwilligers verzekerd voor ongevallen. Als er op school iets gebeurt, waarbij schade of letsel wordt veroorzaakt, is het niet vanzelfsprekend dat de school daarvoor aansprakelijk wordt gesteld. De ouders zijn aansprakelijk voor de schade die hun kinderen veroorzaken. Het verdient daarom een aanbeveling een WA-verzekering voor uw kind af te sluiten.

De verkeerswerkgroep, waarin ouders en leerkrachten zitting hebben, heeft een aantal zaken uitgewerkt om de schoolomgeving veiliger te maken voor leerlingen en ouders. Speerpunt tijdens deze acties was vooral het autogebruik aangaande het leerlingen vervoer terug te dringen. Het dringende advies was en is nog steeds: kom met de fiets naar school. Tevens wordt er elk cursusjaar een “klaar-over” werfactie georganiseerd. Aanmelden bij de leerkrachten kan nog steeds. Verder zijn er in overleg met de gemeente Renkum een aantal fysieke aanpassingen doorgevoerd in de omgeving van de school. Op de website van de school kunt u onder het kopje “verkeer” een aantal documenten downloaden (o.a. afspraken schoolspits, hand-out vervoer leerlingen en protocol vervoer leerlingen) waarin duidelijk de gewenste situatie wordt weergegeven. Ook het komende schooljaar zullen we een aantal actieperiodes plannen om de verkeerssituatie bij de Prinses Beatrixschool in Renkum onder uw aandacht te brengen en op deze manier veiliger te maken.

Met de onderstaande afspraken proberen we de schoolspits zo veilig mogelijk te laten verlopen:

 • Wij komen in principe per fiets of lopend naar school.
 • Wij fietsen niet op de stoep.
 • Ouders/verzorgers plaatsen fietsen langs de heg en zorgen voor een vrije doorgang.
 • De stoep voor het ingangshek tot aan de oversteekplaats wordt vrijgelaten.
 • Wij steken over bij de klaar-overs.
 • Kinderen die alleen met de fiets komen steken de Hogenkampseweg over bij de klaar-overs (met de fiets aan de hand).

Komen we toch met de auto, dan:

 • parkeren wij alleen waar het mag (dus niet: op de stoep, bij gele strepen, voor in- en opritten en te dicht op de fietssluis).
 • parkeren wij in de Dr. Haverkorn van Rijsewijckweg enkel in de parkeerhavens.
 • worden kinderen uit de auto gelaten aan de zijde van de stoep.

Documenten

 • Hand-out vervoer leerlingen Prinses Beatrixschool Renkum
 • Protocol verkeersbrigadiers
 • Protocol fietsen in groepen

Wij nemen veiligheid erg serieus, daarom hebben wij de volgende maatregelen genomen. Het gebouw wordt regelmatig nagekeken op zaken als veiligheid, noodverlichting, brandblusapparatuur en E.H.B.O. artikelen. Op beide vestigingen is een duidelijk ontruimingsplan en calamiteitenplan aanwezig. Deze worden uitgevoerd door verschillende leerkrachten die bevoegd bedrijfshulpverlener zijn. Zij volgen jaarlijks nascholing. Elk cursusjaar oefenen we regelmatig met de kinderen om de school te ontruimen en we bespreken wat we in geval van calamiteiten moeten doen.

In de week na iedere vakantie worden alle leerlingen door een groep ouders gecontroleerd. Deze ouders worden gecoördineerd door een leerkracht. Wanneer er hoofdluis wordt ontdekt, krijgt u nog diezelfde dag persoonlijk bericht. In de groep waar hoofdluis wordt geconstateerd, vindt twee weken later een hercontrole plaats.

Op maandagmorgen halen we in alle groepen (locatie Renkum) het goede doelen geld op. Het geld gaat naar verschillende goede doelen. In de nieuwsbrief brengen wij u hiervan regelmatig op de hoogte. In Wolfheze kiest men 2 á 3 goede doelen per jaar waarvoor er geld wordt opgehaald of actie gevoerd.

Onze conciërge Marco Jansen is op beide vestigingen werkzaam en wordt ook nog regelmatig ingezet op andere scholen binnen Trivium.

Ook bij ons op school is er wel eens een leerkracht ziek. We proberen dit altijd op te lossen met een invalleerkracht via invalpool IPPON. Wanneer dit niet lukt, zoeken we eerst intern naar een oplossing. Het kan dan zijn dat de klas wordt verdeeld over andere groepen. Wanneer we geen oplossing hebben kunnen vinden, brengen wij u hier zo snel mogelijk van op de hoogte. Dan moeten we wellicht beslissen een klas vrij te geven. Gezien de tekorten op de arbeidsmarkt zullen we in de toekomst vaker een groep naar huis toe moeten sturen. We hanteren in dat geval het protocol “lesuitval”.

Kinderen hebben veel te winnen bij gezonde eetgewoonten. Want kinderen die genoeg groenten en fruit eten, zitten lekkerder in hun vel, krijgen minder snel griep, zijn minder snel verkouden, voelen zich fitter, beleven meer plezier aan sport en leren makkelijker. Als Beatrixschool willen we deze goede gewoonte, het eten van groente en fruit in de klas, voortzetten. Voor de dinsdag en donderdag willen we u vragen om uw zoon of dochter standaard groente en/of fruit mee te geven als “pauzehap”. De school ziet bovengenoemde gruitdagen (groenten en fruit) als een waardevolle investering in de gezondheid van de leerlingen voor nu en later.

Om nog meer duidelijkheid te scheppen over gezonde voeding en mondgezondheid hanteren wij als schoolteam vanaf dit cursusjaar het “tussendoortjes- en traktatiebeleid” van de GGD. Hierbij wordt de nadruk gelegd op het beperken van het aantal eet- en drinkmomenten tot zeven keer per dag. Naast de drie hoofdmaaltijden kan er nog maximaal vier keer iets tussendoor gegeten en / of gedronken worden. Dat is beter voor de gezondheid van het gebit. Er hoeft niet altijd gekozen te worden voor een traktatie waar helemaal geen suiker inzit, maar let wel op de plakkerigheid en de hoeveelheid. Het alternatief voor snoep is vaak kaas, worst of chips. Dit bevat echter veel vet wat natuurlijk niet goed is voor de gezondheid. Als de traktatie samenvalt met drinken en gruit eten / “pauzehap” eten op school dan blijft dit maar één eetmoment. Zo kan het aantal eet- en drinkmomenten beperkt worden. Hieronder een aantal adviezen t.a.v. traktaties:

 • Zorg dat de traktatie niet te groot of te veel is.
 • Kies bij voorkeur een gezonde traktatie (www.gezondtrakteren.nl).
 • Denk ook eens aan niet eetbare traktaties.
 • Geef de leerkrachten dezelfde traktatie als de kinderen.

Wij geven de traktaties vlak voor de pauze.

 

Maandagmiddag:       groep 5 & 6
Dinsdagochtend:        groep 8
Woensdagochtend:
Donderdagochtend:   groep 7
Vrijdagochtend:          groep 3, 4, 8 en 5
Vrijdagmiddag:           groep 6 en 7

Als uw kind afwezig is door ziekte of om andere redenen, wilt u dit dan telefonisch voor schooltijd melden.
(tel. 0317 – 315130) Een briefje mag natuurlijk ook.

Voor het aanvragen van bijzonder verlof i.v.m. bijvoorbeeld een bruiloft kunt u gebruik maken van het formulier extra verlof op de pagina Schoolinformatie/downloads.

Hier geven wij u een overzicht van de leeropbrengsten van ons onderwijs. Dit brengen wij in beeld aan de hand van de uitstroomgegevens, CITO eindtoets en de gegevens uit het leerlingvolgsysteem.

Uitstroomgegevens 2018-2019 Renkum

Aantal leerlingen
Kader2
Kader /MAVO1
MAVO4
MAVO/HAVO3
HAVO4
HAVO/VWO4
VWO8

Cito Eindtoets groep 8 Renkum

cursusjaarschool scorelandelijk gemiddeldehoger of lageraantal leerlingen
2011 – 2012539,8535,1hoger23
2012 – 2013537,6534,7hoger16
2013 – 2014536,8534,4hoger28
2014 – 2015537,4534,9hoger22
2015 – 2016537,9534,6hoger21
2016 – 2017539,3535,1hoger25
2017 – 2018533,3534,9lager28
2018 – 2019536,3535,7hoger26