De Schoolgids

Download hier de schoolgids van de Prinses Beatrixschool of lees hem hier onder.

Op school is een papieren versie van de schoolgids te krijgen.

Beste ouders,

Voor u ligt de schoolgids van de Prinses Beatrixschool, die wij met veel plezier aan u presenteren. In deze schoolgids vertellen wij u hoe wij werken, treft u praktische informatie en kunt u lezen wat u van ons mag verwachten.

Mocht u na het lezen van de schoolgids een rondleiding willen, dan kunt u met ons een afspraak maken, zodat u de school kunt bezoeken. U kunt ook ons filmpje op de website bekijken, zodat u al een beeld heeft hoe wij op school werken. Dit kunt u vinden onder digitale rondleiding.

Met vriendelijke groet,

Team Prinses Beatrixschool

Missie:

Op de Prinses Beatrixschool werken wij vanuit de Christelijke identiteit samen, waarbij het welbevinden en het omgaan met elkaar centraal staan. In alles wat wij doen streven wij deze doelstelling na.

Wij vinden, de omgang met elkaar, respect, vertrouwen, waardering, samenwerking, toekomst, ontwikkeling en plezier belangrijke begrippen.

Op de Prinses Beatrixschool is iedereen welkom, ongeacht godsdienst.

Visie:

Wij leren kinderen wat zij nodig hebben voor de toekomst. Dit betekent dat we werken aan cognitieve kennis en vaardigheden en het sociaal welbevinden.

De Prinses Beatrixschool biedt de kinderen een veilige en uitdagende leer-en speelwerkplek.

Omgang met elkaar:

Wij vinden het belangrijk dat kinderen, ouders en leerkrachten op een prettige manier met elkaar omgaan. Op de Prinses Beatrixschool praten wij met elkaar over hoe wij ons voelen en hoe het met ons gaat. Wij zorgen samen voor een veilige omgeving, dit is een belangrijke voorwaarde om tot leren te komen. Een veilige omgeving is voor ons een omgeving waar je wordt gerespecteerd, jezelf kan zijn en elkaar vertrouwt. In de omgang met elkaar gebruiken wij hiervoor de ‘kanjertaal’.

Samenwerking:

Op de Prinses Beatrixschool werken wij samen met ouders, kinderen en leerkrachten. Wij werken vanuit een open lerende houding, waarin wij elkaar waarderen. Wij stimuleren samenwerking, waarbij kinderen vaardigheden leren zoals: flexibiliteit, initiatief nemen en een kritische houding aannemen.

Medewerkers en ouders hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het behalen van successen. Ieders rol wordt hierin gewaardeerd en gerespecteerd. Wij werken samen vanuit een gedeelde zorg voor onze kinderen.

Ontwikkeling:

Wij werken samen aan de toekomst. Onze kinderen leren in de 21e eeuw. Een snelle wereld, waarin verschillende vaardigheden belangrijk zijn. Wij zetten digitale middelen adaptief in en kinderen werken zelfstandig. Eigenaarschap en betrokken zijn bij je eigen leerproces, vinden wij belangrijk. Dit bevordert de intrinsieke motivatie.

Wij zijn een lerende school, waarin wij onszelf ontwikkelen. Iedere jaar stellen wij nieuwe doelen die wij willen realiseren. Wij werken planmatig vanuit een duidelijke organisatiestructuur.

Plezier:

Om tot leren te komen vinden wij het belangrijk dat je plezier hebt in wat je doet. Leerkrachten geven met plezier les, kinderen werken met plezier in de klas en ouders komen en helpen met plezier in de school.

Plezier creëren wij door duidelijkheid, structuur en een fijne omgang met elkaar. We maken van de vieringen een feestje en zorgen in de klassen voor afwisselende werkvormen, waardoor kinderen gemotiveerd zijn en zin hebben om te leren.

Wat leren de kinderen op de Prinses Beatrixschool?

Bij ons op school geven we vorm aan adaptief onderwijs. De leerkrachten houden zoveel mogelijk rekening, met de mogelijkheden en leer- en ontwikkelingsbehoeften van ieder kind. Met het geven van adaptief onderwijs streven wij ernaar dat de leermogelijkheden die kinderen hebben zo effectief mogelijk worden benut.

Om dit zoveel mogelijk te kunnen bereiken in een groep, maken we tijdens het geven van de lesinstructies gebruik van expliciete directe instructie (EDI). In het geven van lessen volgens het EDI-model wordt het doel van de les benoemd, zodat kinderen weten wat ze die les gaan leren. De kinderen en de leerkracht oefenen samen de nieuwe stof. Het ene kind begrijpt de stof sneller dan het andere kind, er wordt daarom gedifferentieerd.

Tijdens de zelfstandige verwerking hebben alle kinderen een blokje op tafel liggen. Met dit blokje kan de leerling zelf aangeven hoe hij/zij wil werken.

Rood: niet storen van de leerkracht en/of ik ben niet beschikbaar voor andere kinderen en wil alleen werken.

Groen: zachtjes overleggen met mijn schoudermaatje.

Vraagteken: dit zet het kind in wanneer hij/zij een vraag heeft aan zijn schoudermaatje of de leerkracht.

Wanneer alle kinderen hun blokje op rood moeten zetten tijdens een verwerking, betekent dit dat ze de leerkracht even niet kunnen storen en zelfstandig aan het werk gaan. In elk lokaal is een extra begeleidingstafel te vinden. Aan deze tafel nemen de kinderen plaats die extra instructie krijgen of kinderen die een langere tijd begeleide oefentijd nodig hebben. Hier kan een leerkracht ook kinderen helpen die een eigen leerlijn volgen of behoefte hebben aan meer uitdaging. De leerkracht maakt hier tijd voor als de klas zelfstandig werkt.

In groep 1-2 werken we thematisch. Dit betekent dat we ons onderwijs koppelen aan een thema. Op deze manier krijgen de activiteiten betekenis voor de kinderen en het verhoogt de betrokkenheid.  We vinden het belangrijk dat de leerlingen spelend kunnen leren en ervaren. Jonge kinderen leren door te ontdekken en zelf dingen te doen. Tijdens elk thema werken we met de kinderen aan verschillende taal- en rekendoelen.  Het betekenisvolle aanbod en de rijke leeromgeving biedt de kinderen uitdaging tot ontwikkeling op verschillende niveaus. De ontwikkeling van ieder kind houden we bij, door middel van ons leerlingvolgsysteem.

De leerlingen uit groep 3 worden bij het onderbouwthema betrokken. ’s Morgens werken de leerlingen uit groep 3 methode gericht aan de vakken taal, rekenen en schrijven. In de middag krijgen zij tijd en ruimte om zich spelend te ontwikkelen. Zo proberen we om de overgang van groep 2 naar groep 3 zo soepel mogelijk te laten verlopen en daarmee een ononderbroken ontwikkelingslijn te garanderen.

In groep 3 (en 4) wordt de basis gelegd voor het leren lezen. In groep 3 werken wij met de methode veilig leren lezen en leren de kinderen stapsgewijs technisch lezen. Vanaf groep 4 komen ook andere leesvormen aan bod, zoals begrijpend en studerend lezen. Echter is het verder ontwikkelen van het technisch leesproces dan nog het belangrijkste. Vanaf groep 5 komt de nadruk steeds meer te liggen op begrijpend en studerend lezen.

Bareka

Vanaf eind groep 3 nemen wij elk jaar twee keer een Bareka toets af. Na de afname van deze toets krijgen wij een rekenmuurtje te zien van elk kind en zien we direct bij welke onderdelen extra inoefening nodig is. Wekelijks vinden er een aantal oefenmomenten plaats, dit doen wij met coöperatieve werkvormen en uitdagende rekenspelletjes. Deze oefenmomenten vinden plaats in de groep, maar ook met andere groepen samen.

Verbredingsgroep

Op de Prinses Beatrixschool hebben wij oog voor alle kinderen. In de verbredingsgroep geven we leerlingen de kans om andere vaardigheden te leren. Leren leren en het stimuleren van het kind door op een andere manier te leren denken staan hierbij centraal. Kinderen werken projectmatig, maar kunnen hier ook vaak in de klas tijdens zelfstandig werkmomenten mee verder.

Kanjerschool

De Prinses Beatrixschool is een Kanjerschool. In iedere groep wordt de werkwijze vanuit de Kanjertraining toegepast. Door het inzetten van de Kanjertaal en het geven van Kanjerlessen creëren wij een goed pedagogisch klimaat. Wij richten ons op het vergroten van de sociale vaardigheden en het oplossend vermogen van onze kinderen.

Op systematische wijze leren kinderen op een respectvolle, plezierige en veilige manier met elkaar omgaan. Er wordt aandacht besteed aan het bevorderen van zelfvertrouwen en zelfbeheersing. Pesten in welke vorm dat ook wordt niet getolereerd bij ons op school en door aan de voorkant veel in te zetten op ons pedagogisch klimaat hopen we dit ook voor te zijn. Wanneer wij merken dat dit toch gebeurt zullen wij met elkaar, ook in samenwerking met ouders en kind, ervoor zorgen dat dit stopt.

Kanjertraining

Om in gesprek te gaan over gedrag bij kinderen maken we bij de Kanjertraining gebruik van petjes met vier verschillende kleuren. Wanneer er zich een probleem of stressvolle situatie voordoet hebben we een keuze om verschillend te reageren. Zolang je handelt vanuit vertrouwen en op basis van wederzijds respect zijn deze verschillen tussen mensen goed en waardevol. Wanneer je zo handelt noemen we dat binnen de Kanjertraining dat je een drager bent van de witte pet. Je durft jezelf te zijn, je bent zelf te vertrouwen en durft ook anderen te vertrouwen. Kortom je bent een kanjer!

Je kunt een kanjer zijn op verschillende manieren. Je kunt jezelf zijn in combinatie met een van de petten.

Cito leerlingvolgsysteem

Op de Prinses Beatrixschool werken wij met het Cito leerlingvolgsysteem (LOVS). Vanaf groep 3 vinden er altijd twee citotoets momenten plaats per schooljaar. De midden toetsen (M) vinden plaats in januari/februari en de eindtoetsen (E) vinden plaats in mei/juni. Nadat de kinderen de toetsen hebben gemaakt, worden de resultaten verwerkt in het LOVS. Na een citotoets volgt altijd een rapport. In het rapport krijgt u een grafiek te zien van de ontwikkeling van uw kind. Cito meet of uw kind de stof op dat moment beheerst en vervolgens op verschillende manieren kan toepassen.

Methodetoetsen

Naast de citotoetsen krijgen de kinderen methodetoetsen. Deze toetsen meten wat uw kind beheerst na een blok en/of hoofdstuk van de betreffende methode. In het rapport ziet u deze resultaten terug.

Sociaal-emotioneel leerlingvolgsysteem

Twee keer per jaar meten wij het sociaal-emotioneel welbevinden van de kinderen. Hiervoor gebruiken wij het leerlingvolgsteem ‘KanVas’ (vanuit de Kanjer methode). De resultaten worden geanalyseerd. Op deze manier houden we zicht op het welbevinden van elke groep en elke leerling.

Dyslexie

Wij werken op school met het landelijk vastgestelde dyslexieprotocol, uitgewerkt in de kwaliteitskaart leesproblemen en dyslexie.

Centrale eindtoets

Ieder jaar maken de kinderen van groep 8 in april de cito eindtoets. De resultaten van de cito eindtoets kunnen helpend zijn om te bepalen welk soort vervolgonderwijs het beste bij het kind past. Het advies wordt echter al gevormd voor de cito eindtoets is afgenomen. De manier waarop wij als school tot een eindadvies komen staat beschreven in de kwaliteitskaart schooladvies.

Het percentage kinderen dat naar de verschillende vormen van voortgezet onderwijs gaat, wisselt per jaar. Dit is afhankelijk van de samenstelling van de groep. Wij zien in onze school een mooie afspiegeling van de maatschappij. Kinderen met allemaal verschillende leermogelijkheden, volgen allemaal onderwijs op onze school. Wij vinden het fijn om te zien wanneer kinderen uitstromen op het niveau dat passend is bij hun mogelijkheden.

De gemiddelde uitstroom van de afgelopen vijf jaar is:

Schooljaar Schoolscore Landelijke gemiddelde
2016-2017 539.1 535.1
2017-2018 533.3 534.9
2018-2019 536.3 535.7
2019-2020 Geen CET Geen CET
2020-2021 529.8 534.5

 

Ouder-kindgesprekken

Als school vinden wij het heel erg belangrijk om ouders als partner te zien in de ontwikkeling van hun kind. School en ouders hebben elkaar nodig om tot succesvol onderwijs te komen.

Wij vinden het belangrijk om korte lijntjes te hebben over de ontwikkeling van het kind, ouders mee te nemen in beslissingen en op de hoogte brengen wanneer er op school iets gebeurd is.

Daarnaast voeren wij minimaal 1 keer per jaar ouder/kind/leerkracht gesprekken, waarin er samen met het kind gepraat wordt over zijn/haar ontwikkeling. Wanneer het kind het fijn vindt is hij/zij altijd welkom bij andere gesprekken.

Informatieavond

Bij de start van het schooljaar vindt er jaarlijks een informatieavond plaats voor alle ouders. Tijdens deze informatieavond staat de informatie over de desbetreffende groep centraal. De kinderen leiden u zelf rond in de klas. Na deze avond krijgen alle ouders een hand-out waarin alle informatie terug te lezen is.

Parro

Wij gebruiken Parro als communicatiemiddel om te communiceren met ouders. Parro functioneert het beste via het downloaden van de app. Via Parro wordt u als ouder geïnformeerd over zowel groeps gerelateerde zaken als school gerelateerde zaken. Daarnaast kunt u laagdrempelig een berichtje sturen naar de groepsleerkracht, indien nodig. De groepsleerkracht deelt via Parro ook foto’s en/of filmpjes van de klas.

Nieuwsbrief

Eens in de veertien dagen ontvangt u, via Parro, een nieuwsbrief. Hierin leest u alle actuele informatie over de school.

De Medezeggenschapsraad (MR)

De MR is een (bij de wet vastgesteld) meedenkend, ondersteunend en adviserend orgaan ten behoeve van kind, ouder, leerkracht en directie. De MR bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding. De MR heeft de bevoegdheid om advies te geven, dan wel in te stemmen met beleidsvoorstellen. De samenstelling van de MR kunt u vinden op de website.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

Onze stichting heeft tevens een gezamenlijke medezeggenschapsraad (GMR). Hier bespreekt men school overstijgende zaken zoals personeelsbeleid, formatieplannen en protocollen die voor alle medezeggenschapsraden van de afzonderlijke scholen van het bestuur belangrijk zijn. Ook de bevoegdheden van de GMR zijn vastgelegd in een reglement. Meedenken, vormgeven en uitvoeren is steeds meer een taak van ouders, team, directie en bestuur samen. Daarom stellen wij deze samenwerking bijzonder op prijs.

Oudercommissie(OC)

De oudercommissie (OC) bestaat uit een groep ouders die zich inzet om samen met het team verschillende activiteiten te organiseren voor de kinderen. In de oudercommissie zit ook minimaal één teamlid om de communicatie tussen team en oudercommissie zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Vooral rondom de feestdagen is de oudercommissie onmisbaar voor het team. De activiteiten die zij organiseren worden bekostigd uit de vrijwillige ouderbijdrage. De samenstelling van de OC kunt u vinden op de website.

Onze school en Passend onderwijs

Het uitgangspunt van Passend Onderwijs is: regulier als het kan, speciaal als het moet. Passend onderwijs moet ervoor zorgen dat alle leerlingen, ook leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, een passende onderwijsplek krijgen.

Om voor alle leerlingen een passende plek te realiseren, werken de schoolbesturen samen in Samenwerkingsverband PassendWijs. Via het samenwerkingsverband vindt afstemming plaats met de gemeenten in de regio en wordt de verbinding gelegd tussen zorg en onderwijs.

 Zorgplicht

Scholen zijn verplicht om elke kind een passende onderwijsplek te bieden, maar soms komt het voor dat een kind extra ondersteuning nodig heeft. Als de school dat zelf niet kan bieden, zoekt de school van aanmelding, in overleg met de ouders, naar een andere reguliere school of een school voor speciaal (basis)onderwijs. Dat heet zorgplicht. Zorgplicht is van toepassing op leerlingen die voor het eerst naar school gaan, maar ook op leerlingen die al op een school zitten.

 Basisondersteuning & het Schoolondersteuningsprofiel (SOP).

Alle scholen in het samenwerkingsverband bieden minimaal de Basisondersteuning. Deze staan beschreven in de Indicatoren Basisondersteuning. Aanpassingen in de basisondersteuning staan beschreven in het SOP. Het SOP kunt u vinden op de website.

Aanmelden

Als u zich aan het oriënteren bent op een school voor uw kind, bent u bij ons van harte welkom. U kunt een afspraak maken voor een digitale of fysieke rondleiding. U kunt contact opnemen met onze directeur Martine van Krevel via directie@prinsesbeatrixrenkum.nl of u kunt bellen om een afspraak te maken: 0317-315130. Op de website kunt u alvast een filmpje vinden van de school, dit staat onder het kopje digitale rondleiding.

Als u uw kind bij ons wilt aanmelden, doe dit dan minimaal 10 weken voordat uw kind 4 jaar wordt. U kunt op de website het aanmeldingsformulier downloaden en invullen. U kunt dit via de mail of via de post naar ons toesturen.

Wanneer uw kind bijna 4 jaar is, nemen wij contact met u op om afspraken te maken over de start en het wennen op school.

Het kan zijn dat uw kind bij de start extra ondersteuning nodig heeft, vermeldt u dit dan op het aanmeldingsformulier. (Hierbij kunt u denken aan moeilijkheden met de taal, contact maken met andere kinderen etc.)

Binnen de aanmeldingstermijn wordt u eventueel uitgenodigd voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek horen wij graag alle relevante informatie over uw kind, zodat wij kunnen inschatten of en welke ondersteuning nodig is en of wij dit kunnen bieden.

Voor de meeste aanmeldingen geldt dat uw kind inschreven wordt op school. Maar soms is er meer informatie of onderzoek nodig om te kunnen inschatten welke ondersteuning nodig is. Zodra duidelijk is wat uw kind nodig heeft, bekijken wij of wij dit ook kunnen bieden.

Als wij de extra ondersteuning niet kunnen bieden, dan bekijken wij samen welke school wel geschikt is voor uw kind. Soms is dat bij een andere basisschool in de buurt. Kan een reguliere basisschool de extra ondersteuning niet bieden, dan gaan wij kijken of plaatsing op een SBO- of SO-school mogelijk is. Hiervoor is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Het samenwerkingsverband bepaalt of de TLV wordt afgegeven.

Schooltijden

Vanaf 08.20 uur mogen de kinderen naar binnen. Voor schooltijd wordt er niet gespeeld op het plein.

Maandag 08.30 – 14.30 uur
Dinsdag 08.30 – 14.30 uur
Woensdag 08.30 – 12.15 uur
Donderdag 08.30 – 14.30 uur
Vrijdag

 

08.30 – 12.00 uur (groep 1-4)

08.30 – 14.30 uur (groep 5-8)

Tijdens schoolfeesten of schoolreisjes kunnen er andere schooltijden zijn, dit wordt dan tijdig met u gecommuniceerd.

Eten & drinken:

Als Beatrixschool willen we gezond eetgedrag stimuleren, het is daarom wenselijk dat de kinderen dagelijks groente en/of fruit mee nemen voor het 10-uurtje. Voor de maandag, dinsdag en donderdag zijn het vaste groente en/of fruitdagen. Tijdens de lunch vragen wij u om uw kind een gezonde lunch mee te geven. Snoep en/of koek is tijdens de lunch niet toegestaan.

Trakteren:

Als kinderen jarig zijn, wordt dit natuurlijk gevierd. Kinderen mogen een eenvoudige, liefst gezonde traktatie meenemen voor de kinderen in de klas.

Gymles:

Onze kleuters gymmen op school in ons eigen speellokaal. Alle overige groepen gymmen in Doelum. De gym wordt gegeven door vakdocenten en/of eigen leerkracht. De kinderen van groep 1-2 dragen gymschoentjes (deze blijven op school). De andere groepen gymmen in gymkleding en met gymschoenen. Het dragen van sieraden is niet toegestaan.

Gevonden voorwerpen:

Er blijven regelmatig spullen op school achter. Deze spullen worden verzameld. 2x per jaar worden er foto’s gemaakt van deze spullen en kunt u kijken of u gemiste spullen hier tussen zitten. Alles wat niet wordt opgehaald, wordt geschonken aan het goede doel.

Vakanties & studiedagen

Onze school valt onder de regio zuid. De vastgestelde vakantiedagen zijn in Parro in de kalender te vinden. Studiedagen worden voor het nieuwe schooljaar vastgesteld, deze kunt u ook terugvinden in de kalender in Parro.

Hoofdluis

Ouders dienen hun kind zelf te controleren op hoofdluis, wanneer uw kind hoofdluis heeft, meldt u dit bij de leerkracht, zodat ouders geïnformeerd worden.

Bibliotheek op school

Op school hebben wij een uitgebreide schoolbieb. Kinderen kunnen hier boeken lenen om in de klas te lezen.

Schoolfotograaf

Jaarlijks komt de schoolfotograaf langs, u bent vrij de foto’s al dan niet te kopen.

Vervanging bij ziekte/afwezigheid van leerkrachten

Ook bij ons op school is er wel eens een leerkracht ziek. We proberen dit altijd op te lossen met een invalleerkracht via de invalpool IPPON. Wanneer dit niet lukt, zoeken we eerst intern naar een oplossing. Wanneer we geen oplossing hebben kunnen vinden, brengen wij u hier zo snel mogelijk van op de hoogte via Parro. Soms kan het weleens voorkomen, dat wij een klas vrij moeten geven. We hanteren in dat geval het protocol lesuitval.

Verzekering

Op onze school zijn alle leerlingen, teamleden, stagiaires en vrijwilligers verzekerd voor ongevallen. Als er op school iets gebeurt, waarbij schade of letsel wordt veroorzaakt, is het niet vanzelfsprekend dat de school daarvoor aansprakelijk wordt gesteld. De ouders zijn aansprakelijk voor de schade die hun kinderen veroorzaken. Het is wenselijk om een WA-verzekering voor uw kind af te sluiten.

Schorsing & verwijdering

Wanneer uw kind regelmatig afspraken en regels van de school ernstig overtreedt, kan de directie overgaan tot schorsing of verwijdering. Uiteraard is er dan vooraf regelmatig contact geweest. In  deze gevallen volgen wij ons protocol.

AVG

Onze school houdt zich aan de wet bescherming persoonsgegevens. Ieder jaar vragen wij opnieuw uw toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal van uw zoon/dochter. Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht worden gemaakt. Het kan voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens schoolactiviteiten. De school heeft daar geen invloed op, maar wij gaan ervan uit dat deze ouders ook terughoudend zijn bij het plaatsen van foto’s en video’s op internet.

Als we foto’s en video’s willen laten maken voor onderzoeksdoeleinden, zullen we u daar apart over informeren en zo nodig om toestemming vragen. Ook als we beeldmateriaal voor een ander doel willen gebruiken, nemen we contact met u op.

Klachtenregeling & vertrouwenspersonen stichting Trivium

Het is belangrijk wanneer u vragen, problemen of klachten heeft, u hier niet mee blijft rondlopen. Zoek iemand op met wie u dit kunt bespreken, iemand die u vertrouwt en die advies kan geven. Voor leerlingen en ouders is dat in eerste instantie de groepsleerkracht en in tweede instantie de directie. Wanneer u vindt dat de problemen hier niet adequaat worden aangepakt, kunt u een klacht indienen. We volgen dan de stappen die beschreven staan in de hieronder beschreven klachtenprocedure.

De procedure voor de klachtenregeling is als volgt:

  1. U neemt contact op met de vertrouwenspersoon van onze school. Dit is mevr. M. Hofstra (Renkum tel. 0317-315130)
  2. Indien noodzakelijk kunt u na invulling van het klachtenformulier doorverwezen worden naar de bovenschoolse directeur/bestuurder of één van de vertrouwenspersonen van stichting Trivium.
  3. Wanneer u na raadpleging niet tot de gewenste oplossing van het probleem bent gekomen, dan kunt u zich wenden tot de landelijke klachtencommissie.

Vertrouwenspersonen stichting Trivium

Mevr. E. Burger, tel.0481-372620
Dhr. J. van der Spek, tel. 026 – 4723588

Het secretariaat van de klachtencommissie is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 15.00 uur.
Adres: Postbus 694, 2270 AR Voorburg, tel. 070-3861697
info@klachtencommissie.org

Stagiaires

De Prinses Beatrixschool is een plek om te leren, daarom zijn stagiaires bij ons van harte welkom. Wij begeleiden pabo en mbo- studenten.

Vrijwillige ouderbijdrage

De ouderbijdrage is voor ons een belangrijke bron van inkomsten. Uit deze gelden worden allerlei leuke extraatjes voor de kinderen georganiseerd. Zoals het sinterklaasfeest, kerstfeest, bezoek aan voorstellingen, groot project, paasontbijt, laatste schooldag etc.

Daarom vragen we u jaarlijks een bedrag per kind over te maken, om deze activiteiten te kunnen organiseren. Hoewel de bijdrage vrijwillig is, wordt het zeer op prijs gesteld als u een bijdrage kunt leveren. Indien u niet kan voldoen aan de vrijwillige bijdrage leidt dit niet tot uitsluiting van leerlingen bij een activiteit.

Voor het eerste kind €30,00 en voor ieder volgend kind €20,00. U ontvangt ieder schooljaar een betaallink via schoolkassa.

Tussenschoolseopvang (TSO)

Wij hanteren een continurooster, waardoor alle kinderen bij ons op school lunchen. Om de vrijwilligersvergoeding te kunnen bekostigen, vragen wij een keer per jaar een vrijwillige bijdrage. De hoogte van dit bedrag wordt jaarlijks met u gecommuniceerd in de nieuwsbrief.

Schoolreisje

Ieder jaar gaan de kinderen uit de groepen 1 t/m 7 op schoolreis. Wij vragen u hiervoor een vrijwillige bijdrage om dit schoolreisje te betalen. Via schoolkassa ontvang u een betaallink.

Schoolkamp groep 8

De leerling van groep 8 gaan in hun laatste jaar op schoolkamp. Hier wordt een financiële bijdrage voor gevraagd. De hoogte van dit bedrag wordt jaarlijks vastgesteld. Via mijn schoolkassa ontvangt u een betaalverzoek.

Absentie/ziekmelding:

Wanneer uw kind ziek is of om een andere reden niet naar school kan komen, dan stuurt u een bericht via Parro. Zo weten de leerkrachten dat uw kind deze dag niet aanwezig zal zijn. U mag ook telefonisch een ziektemelding doorgeven.

Leerplicht en verlof:

Leerplicht

Jongeren tussen de 5 en 18 jaar zijn verplicht om onderwijs te volgen, totdat ze een startkwalificatie (een havo- of vwo diploma of een mbo-diploma op tenminste niveau 2) hebben. Voor leerlingen van 5 tot 16 jaar heet dit de leerplicht, voor jongeren tussen 16 en 18 jaar de kwalificatieplicht. Dit is geregeld in de Leerplichtwet. Ouders of verzorgers moeten hun kind inschrijven op een school en ervoor zorgen dat het kind naar school gaat.

 Vrijstelling van schoolbezoek

In de leerplichtwet staat omschreven wanneer een kind de school niet kan of hoeft te bezoeken. Zo kent de leerplichtwet extra verlof voor bijzondere omstandigheden, religieuze feestdagen en extra vakantieverlof door de aard van het beroep van de ouder(s)/ verzorger(s).
Om hier toestemming voor te krijgen moeten ouder(s)/ verzorger(s) verlof aanvragen bij de schooldirecteur of wanneer het een aanvraag boven de tien schooldagen betreft bij de leerplichtambtenaar. De schooldirecteur of de leerplichtambtenaar beoordeelt, op basis van de genoemde mogelijkheden in de Leerplichtwet, of er een gegronde reden is voor het toekennen van verlof.

Geen redenen voor verlof zijn:

  • een uitnodiging van familie of vrienden om buiten een schoolvakantie op vakantie te gaan
  • verlof voor een kind omdat andere kinderen uit het gezin vrij zijn
  • familiebezoek in het buitenland
  • vakantie in een goedkopere periode of in verband met een speciale aanbieding
  • vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden
  • vakantie in verband met een gewonnen prijs
  • eerder vertrek of latere terugkeer in verband met verkeersdrukte

Als ouder(s)/ verzorger(s) en hun kind(eren) zonder toestemming van de schooldirecteur of de leerplichtambtenaar toch op vakantie gaan, dan is er sprake van luxe verzuim.

Ongeoorloofd schoolverzuim

Als een leerling zonder geldige reden 16 lesuren afwezig is binnen vier weken, dan is de school verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar. Ook wanneer een leerling vaak te laat komt of buiten de schoolvakanties op vakantie gaat (luxe verzuim) moet de school dit melden bij de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar neemt de verzuimmelding in behandeling en zal in gesprek gaan met alle betrokkenen om zo in een goede samenwerking tussen de leerling, de ouder(s)/ verzorger(s) en de school,  het schoolbezoek te herstellen.

 Sancties bij ongeoorloofd verzuim

De inzet van de leerplichtambtenaar is niet vrijblijvend. Als het verzuim voortduurt, als de eerdergenoemde contacten onvoldoende resultaat opleveren of wanneer er sprake is van luxe verzuim, kan de leerplichtambtenaar een proces-verbaal opmaken. Dit kan leiden tot een verwijzing naar Bureau Halt of tot strafvervolging door de Officier van Justitie. De rechter kan hierop besluiten om een straf en/ of een geldboete op te leggen. Ook kan er verplichte hulpverlening, Jeugdreclassering, opgelegd worden.

 Wat doet het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) Midden-Gelre?

Het Regionaal Bureau Leerplicht Midden-Gelre (RBL) voert de leerplichttaken uit voor acht gemeenten in Arnhem en omgeving. De leerplichtambtenaar ziet erop toe dat ouders, leerlingen en scholen de Leerplichtwet naleven en draagt bij aan het voorkomen en bestrijden van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten. Ook is de leerplichtambtenaar vaak lid van de Zorg- en Adviesteams op scholen. Als er sprake is van verzuim of dreigend verzuim, kan de leerplichtambtenaar bemiddelen en begeleiden bij problemen en kan helpen bij het verwijzen naar hulpverleningsinstanties. Ook zet de leerplichtambtenaar zich in om, samen met ouder(s) en hulpverlenende instanties,  een passende onderwijsplek te vinden voor leerlingen die door omstandigheden thuis zitten. Kijk voor meer informatie op.